Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: spaceship
#1 Posted : Sunday, October 10, 2010 12:14:58 AM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Thanh Hang K _01 - tuan vu - phut dau tien
Thanh Hang K _02 - tuan vu - tinh tham duyen que
Thanh Hang K _03 - tuan vu - lang anh lang em
Thanh Hang K _04 - tuan vu - moi anh ve tham que em
Thanh Hang K _05 - giao linh - than kinh thuong nho
Thanh Hang K _06 - tuan vu - ngay dep que huong
Thanh Hang K _07 - tuan vu - duyen tinh
Thanh Hang K _08 - tuan vu - chuyen tinh noi lang que
Thanh Hang K _09 - tuan vu - moi duyen que
Thanh Hang K _10 - tuan vu - goi nho que huong
Thanh Hang K _11 - tuan vu - ra gieng anh cuoi em
Thanh Hang K _12 - tuan vu - co tham ve que huong
Thanh Hang K _13 - tuan vu - phuong saigon
Thanh Hang K _14 - tuan vu - hong ngu mang ten em
Thanh Hang K _15 - tuan vu - chieu lang em
Thanh Hang K _16 - tuan vu - du am mua ha
Thanh Hang K _17 - tuan vu - rau dang moc sau he
Thanh Hang K _18 - duy khanh - ngoi ca que huong
Thanh Hang K _19 - tuan vu - toi ban duong to
Thanh Hang K _20 - tuan - diep khuc mua xuan

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:53:15 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Gada
#2 Posted : Friday, February 18, 2011 3:39:52 PM(UTC)
Code:
Thanh Hằng K _01 - Tuấn Vũ - Phút Đầu Tiên
Thanh Hằng K _02 - Tuấn Vũ - Tình Thắm Duyên Quê
Thanh Hằng K _03 - Tuấn Vũ - Làng Anh Làng Em
Thanh Hằng K _04 - Tuấn Vũ - Mời Anh Về Thăm Quê Em
Thanh Hằng K _05 - Giao Linh - Thần Kinh Thương Nhớ
Thanh Hằng K _06 - Tuấn Vũ - Ngày Đẹp Quê Hương
Thanh Hằng K _07 - Tuấn Vũ - Duyên Tình
Thanh Hằng K _08 - Tuấn Vũ - Chuyện Tình Nơi Làng Quê
Thanh Hằng K _09 - Tuấn Vũ - Mối Duyên Quê
Thanh Hằng K _10 - Tuấn Vũ - Gợi Nhớ Quê Hương
Thanh Hằng K _11 - Tuấn Vũ - Ra Giêng Anh Cưới Em
Thanh Hằng K _12 - Tuấn Vũ - Cô Thắm Về Quê Hương
Thanh Hằng K _13 - Tuấn Vũ - Phượng Sài Gòn
Thanh Hằng K _14 - Tuấn Vũ - Hồng Ngự Mang Tên Em
Thanh Hằng K _15 - Tuấn Vũ - Chiều Làng Em
Thanh Hằng K _16 - Tuấn Vũ - Dư Âm Mùa Hạ
Thanh Hằng K _17 - Tuấn Vũ - Rau Đắng Mọc Sau Hè
Thanh Hằng K _18 - Duy Khánh - Ngợi Ca Quê Hương
Thanh Hằng K _19 - Tuấn Vũ - Tôi Bán Đường Tơ
Thanh Hằng K _20 - Sơn Ca & Tuấn Vũ - Điệp Khúc Mùa Xuân

Edited by user Saturday, February 19, 2011 11:12:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: Nu_B
#3 Posted : Monday, March 21, 2011 6:27:28 PM(UTC)
Thanh Hằng RGACE_01 - Tuấn Vũ - Phút Đầu Tiên
Thanh Hằng RGACE_02 - Tuấn Vũ - Tình Thắm Duyên Quê
Thanh Hằng RGACE_03 - Tuấn Vũ - Làng Anh Làng Em
Thanh Hằng RGACE_04 - Tuấn Vũ - Mời Anh Về Thăm Quê Em
Thanh Hằng RGACE_05 - Giao Linh - Thần Kinh Thương Nhớ
Thanh Hằng RGACE_06 - Tuấn Vũ - Ngày Đẹp Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_07 - Tuấn Vũ - Duyên Tình
Thanh Hằng RGACE_08 - Tuấn Vũ - Chuyện Tình Nơi Làng Quê
Thanh Hằng RGACE_09 - Tuấn Vũ - Mối Duyên Quê
Thanh Hằng RGACE_10 - Tuấn Vũ - Gợi Nhớ Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_11 - Tuấn Vũ - Ra Giêng Anh Cưới Em
Thanh Hằng RGACE_12 - Tuấn Vũ - Cô Thắm Về Làng
Thanh Hằng RGACE_13 - Tuấn Vũ - Phượng Sài Gòn
Thanh Hằng RGACE_14 - Tuấn Vũ - Hồng Ngự Mang Tên Em
Thanh Hằng RGACE_15 - Tuấn Vũ - Chiều Làng Em
Thanh Hằng RGACE_16 - Tuấn Vũ - Dư Âm Mùa Hạ
Thanh Hằng RGACE_17 - Tuấn Vũ - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Thanh Hằng RGACE_18 - Duy Khánh - Ngợi Ca Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_19 - Tuấn Vũ - Tôi Bán Đường Tơ
Thanh Hằng RGACE_20 - Sơn Ca & Tuấn Vũ - Điệp Khúc Mùa Xuân
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: newave
#4 Posted : Thursday, November 16, 2017 6:40:12 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Thanh Hằng RGACE_01 - Tuấn Vũ - Phút Đầu Tiên
Thanh Hằng RGACE_02 - Tuấn Vũ - Tình Thắm Duyên Quê
Thanh Hằng RGACE_03 - Tuấn Vũ - Làng Anh Làng Em
Thanh Hằng RGACE_04 - Tuấn Vũ - Mời Anh Về Thăm Quê Em
Thanh Hằng RGACE_05 - Giao Linh - Thần Kinh Thương Nhớ
Thanh Hằng RGACE_06 - Tuấn Vũ - Ngày Đẹp Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_07 - Tuấn Vũ - Duyên Tình
Thanh Hằng RGACE_08 - Tuấn Vũ - Chuyện Tình Nơi Làng Quê
Thanh Hằng RGACE_09 - Tuấn Vũ - Mối Duyên Quê
Thanh Hằng RGACE_10 - Tuấn Vũ - Gợi Nhớ Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_11 - Tuấn Vũ - Ra Giêng Anh Cưới Em
Thanh Hằng RGACE_12 - Tuấn Vũ - Cô Thắm Về Làng
Thanh Hằng RGACE_13 - Tuấn Vũ - Phượng Sài Gòn
Thanh Hằng RGACE_14 - Tuấn Vũ - Hồng Ngự Mang Tên Em
Thanh Hằng RGACE_15 - Tuấn Vũ - Chiều Làng Em
Thanh Hằng RGACE_16 - Tuấn Vũ - Dư Âm Mùa Hạ
Thanh Hằng RGACE_17 - Tuấn Vũ - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Thanh Hằng RGACE_18 - Duy Khánh - Ngợi Ca Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_19 - Tuấn Vũ - Tôi Bán Đường Tơ
Thanh Hằng RGACE_20 - Sơn Ca & Tuấn Vũ - Điệp Khúc Mùa Xuân
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Thanh Hằng RGACE_01 - Tuấn Vũ - Phút Đầu Tiên
Thanh Hằng RGACE_02 - Sơn Ca Ft Tuấn Vũ - Tình Thắm Duyên Quê
Thanh Hằng RGACE_03 - Tuấn Vũ - Làng Anh Làng Em
Thanh Hằng RGACE_04 - Sơn Ca - Mời Anh Về Thăm Quê Em
Thanh Hằng RGACE_05 - Giao Linh - Thần Kinh Thương Nhớ
Thanh Hằng RGACE_06 - Tuấn Vũ - Ngày Đẹp Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_07 - Tuấn Vũ - Duyên Tình
Thanh Hằng RGACE_08 - Kha Tú Ft Tuấn Vũ - Chuyện Tình Nơi Làng Quê
Thanh Hằng RGACE_09 - Kha Tú Ft Tuấn Vũ - Mối Duyên Quê
Thanh Hằng RGACE_10 - Sơn Ca - Gợi Nhớ Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_11 - Kha Tú Ft Tuấn Vũ - Ra Giêng Anh Cưới Em
Thanh Hằng RGACE_12 - Phi Long - Cô Thắm Về Làng
Thanh Hằng RGACE_13 - Tuấn Vũ - Phượng Sài Gòn
Thanh Hằng RGACE_14 - Tuấn Vũ - Hồng Ngự Mang Tên Em
Thanh Hằng RGACE_15 - Tuấn Vũ - Chiều Làng Em
Thanh Hằng RGACE_16 - Kha Tú Ft Tuấn Vũ - Dư Âm Mùa Hạ
Thanh Hằng RGACE_17 - Tuấn Vũ - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Thanh Hằng RGACE_18 - Duy Khánh - Ngợi Ca Quê Hương
Thanh Hằng RGACE_19 - Tuấn Vũ - Tôi Bán Đường Tơ
Thanh Hằng RGACE_20 - Sơn Ca Ft Tuấn Vũ - Điệp Khúc Mùa Xuân

Edited by user Thursday, November 16, 2017 6:51:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice