Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

14 Pages<12345>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#21 Posted : Sunday, November 30, 2014 9:17:12 AM(UTC)
I'm not sure why the 1080p version has that issue but I have seen several videos like that. Maybe YouTube doesn't want you to use the 1080p version w/o going through them? Or maybe a limitation in TKaraoke. I have yet to investigate to know the root cause but always using the 720p version seems to always work.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#22 Posted : Sunday, November 30, 2014 2:43:33 PM(UTC)
Originally Posted by: theunknown Go to Quoted Post
Thank you V.. this is working for me now. Any reasons why this one has to be done in that special way?


This build has been fixed. In the next build, you don't have to select a particular type (i.e. webm) or a particular resolution (i.e. 720p), TKaraoke will select the best compatible version for you.

The next build will also have the YouTube Browser feature. Here is a demo:
http://f.tkaraoke.com/HL...araokeYouTubeBrowser.mp4
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: theunknown
#23 Posted : Sunday, November 30, 2014 3:14:51 PM(UTC)
Kakaka I like V...getting there. U did it so quick too
User: Hai Lúa
#24 Posted : Sunday, November 30, 2014 4:48:16 PM(UTC)
Build 072 is now available for download [thumbup].
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tkaraokeuser
#25 Posted : Sunday, November 30, 2014 7:31:08 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post

The next build will also have the YouTube Browser feature. Here is a demo:
http://f.tkaraoke.com/HL...araokeYouTubeBrowser.mp4


Em mới watched cái demo anh posted và thấy như sau:

1. Khi users click vào bất kỳ link nào của Youtube search results page, anh có thể cho nó play thẳng vô TKPro được không? Thay vì như cái demo này khi click vào link nào là phải hiện ra cái Youtube page của link đó trong browser trước, rồi phải nghe và thấy Youtube ads trong đó, rồi phải click "Stop" nữa, rồi mới click dấu (+) bên trên để add vô TKPRo, rồi cuối cùng content mới được play trong TKPro? Em thấy rườm rà quá. Anh có thể cho bypass hết mấy cái in-between steps hơi bị thừa này không?

2. Sau khi users click vào 1 link và Youtube content được play trong TKPro, khi họ click "Next" hoặc "Stop" thì anh có thể cho pop up screen w/ 3 options: (1) là Save as Text (Streaming option), (2) là Save as MP4 (Downloading option), and (3) Not Saving.
- Cái (1) anh có thể viết code để tạo text file w/.YTK extension y như anh đã làm trong cái version trước và đặt tên file by default theo Youtube; tự động save mấy cái text files này trong subfolder "Youtube Text Files for Streaming" within TKPro folder. Users khỏi cần manually tạo .YTK text files chi cho mệt trong khi vài dòng coding có thể làm điều đó behind the scene in a fraction of second.
- Cái (2) thì automatically download cái content nào có best quality xuống và saved trong subfolder "Youtube MP4 Files" within TKPro folder, too.
- Later on, users có thể access 2 cái folders này và đổi tên files cho thích hợp sau, tùy ý họ. Better nữa thì cho họ cái option trong phần Settings để save 2 folders này ở đâu tùy ý họ.
- Mỗi lần TKPro mở lên thì scan luôn 2 cái folders này để lấy Youtube files để display trong Song List.

3. Em thấy ý kiến của Theunknown làm 2 cái Tabs là neat and pro nhất đó. Một Tab cho Song List (the usual screen of Song List already implemented); Tab còn lại cho Youtube Browser. Em thấy cái floating Youtube Browser nhìn awkward sao đó anh.

Thank you, anh V.
User: Hai Lúa
#26 Posted : Sunday, November 30, 2014 8:22:16 PM(UTC)
1. Không cho coi preview thì sao user biết bài đó là bài họ muốn? You can click on the "mute" icon on the YouTube player in the browser to disable audio. This setting will be remembered for next searches/views.
2. Popup không thích hợp với the the current architect allowing remote control (i.e. via online songbook). Lúc load page và preview nếu thích thì user có the save or whatever there chứ add vào queue slot rồi đến lúc bài đó được play thì user đó có thể đã long gone from the GUI.
3. It won't be awkward if you have 2 monitors. In the demo, I'm recording my screen so I had to limit down to 1 screen. Being able to undock it to a separate window thì flexible hơn chứ - you can leave the video window alone and do your search (youtube) or search/control (online songbook) on a separate screen. I want to keep the implementation detachable so that future feature such as search/browse youtube over the online songbook site using a phone and then add that song to TKaraoke via the internet is easier to implement.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: HoangCA
#27 Posted : Sunday, November 30, 2014 9:09:41 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Build 072 is now available for download [thumbup].


I got this error when I clicked on the Microphone while TK is playing YouTube song selected from YouTube Browser.

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.IO.PathTooLongException: The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.
at System.IO.Path.SafeSetStackPointerValue(Char* buffer, Int32 index, Char value)
at System.IO.Path.NormalizePathFast(String path, Boolean fullCheck)
at System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck)
at System.IO.Path.GetDirectoryName(String path)
at A.c4713b586807dd393547ae925c22b099d.ca39898cc188d26aa7c910db988f3e0be(String )
at A.c7e0f5358080b4eb45033ead98aab03d2.c62f8187e056316b0b3c0e927adee98db(String )
at A.c7e0f5358080b4eb45033ead98aab03d2.ca977e69f0453adca8c51b7e0220c6add()
at A.c7e0f5358080b4eb45033ead98aab03d2.c7b07478e5b22bbe9eb0db456fcc0f2c6(Boolean )
at A.c7e0f5358080b4eb45033ead98aab03d2.c3fc82b7528f2ec9c0bf218d80b5861de(Object , EventArgs )
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at (Object , Message& )
at A.c2caa6a2e17cb632eeef7373b05f040a6.ca39898cc188d26aa7c910db988f3e0be(Object , Message& )
at A.c07a17d5712475a9fb25b85a2d7e15874.WndProc(Message& message)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

TKaraokePro
Assembly Version: 1.5.0.72
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

ResourceAssembly
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

SWFUtilities
Assembly Version: 1.0.5447.28732
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

ResourceAssembly
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

System.Data
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

VideoLan.Interop
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

ResourceAssembly
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

WinMM.Net
Assembly Version: 1.0.4709.2246
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/WinMM.Net.DLL

WebCamLib
Assembly Version: 0.0.0.0
Win32 Version:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/WebCamLib.DLL

msvcm90
Assembly Version: 9.0.30729.6161
Win32 Version: 9.00.30729.6161
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57/msvcm90.dll

SevenZipSharp
Assembly Version: 0.64.5408.38330
Win32 Version: 0.64.5408.38330
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/SevenZipSharp.DLL

System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

VNUnicode
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

ResourceAssembly
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

Accessibility
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

Tsofts.TKaraoke.DataPacket
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

ResourceAssembly
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

Tsofts.TKaraoke.Sockets
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

ResourceAssembly
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

CoreAudioApi
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

ResourceAssembly
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.5.0.072
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/TKaraokePro.exe

Microsoft.mshtml
Assembly Version: 7.0.3300.0
Win32 Version: 7.0.3300.0
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll

Newtonsoft.Json
Assembly Version: 6.0.0.0
Win32 Version: 6.0.6.17820
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TSofts/TKaraokePro/Newtonsoft.Json.DLL

System.Core
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

System.Web
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll


************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

User: Hai Lúa
#28 Posted : Sunday, November 30, 2014 9:15:07 PM(UTC)
Originally Posted by: HoangCA Go to Quoted Post
I got this error when I clicked on the Microphone while TK is playing YouTube song selected from YouTube Browser.

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.IO.PathTooLongException: The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.
at System.IO.Path.SafeSetStackPointerValue(Char* buffer, Int32 index, Char value)
at System.IO.Path.NormalizePathFast(String path, Boolean fullCheck)
at System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck)
at System.IO.Path.GetDirectoryName(String path)Thanks for reporting this. Will be fixed in the next build.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: HoangCA
#29 Posted : Sunday, November 30, 2014 9:17:44 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Starting with version 1.5.072, there will be a YouTube Browser built into TKaraoke. To use this browser, in TKaraoke, click on Tools --> YouTube Browser. See Demo Here.

UserPostedImage


Starting with version 1.5.069, Pro version will support YouTube songs. This feature was requested by theunknown Offline . How it work is you create (or copy from someone) a YTK (YouTube Karaoke) file. This is basically a TEXT file but has extension .YTK. In this file, you specific the URL of the YouTube song you want to play. TKaraoke will fetch the file from YouTube and play w/o downloading to your computer. If you are interested in downloading the file, look for this feature on TKT.

As an example, I created a couple of songs:
UserPostedImage

Here is the content of one of the song:
UserPostedImage

Basically, you just paste the YouTube URL inside the YTK file. The URL can start with http://youtube.com, https://youtube.com, or https://youtu.be. TKaraoke will pick the highest quality version available from YouTube for that URL. In a special case where you want to use a lower quality version, you can specify this as well by specifying the resolution you want to use and/or the file type you want to use.

For example, the song Thương Mẹ is a 1080p song but I want to use the 480p version and use file type WebM, the content of my YTK file would be:


Specifying the resolution and file type is optional. If you don't specify the file type, MP4 type will be used. If you don't specify the resolution, the highest resolution available will used. If the resolution you specified is higher than the highest available, TKaraoke will pick the highest resolution available. For example, if the YouTube song has maximum 720p and you specified 1080p, 720p will be used.

The recommended resolution you should be specifying in the YTK file ares: 360p, 480p, 720p, or 1080p.

The possible file types you can specify are: mp4, webm, flash, mobile, and unknown.


Where is the YTK file location when I click on "Create YTK File"? I cannot seem to find it.
User: Hai Lúa
#30 Posted : Sunday, November 30, 2014 9:57:14 PM(UTC)
There is a bug in build 072, clicking on the Create YTK button doesn't do anything. In build 073, it will prompt you to save the file.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (5)
14 Pages<12345>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice