Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 3:17:39 PM(UTC)
Hai Au 07_01 - Randy - Lời đắng cho cuộc tình
Hai Au 07_02 - Chung Tử Lưu - Bóng dáng người yêu
Hai Au 07_03 - Dalena - Mùa Đông của anh
Hai Au 07_04 - Thái Châu - Thư tình cuối mùa Thu
Hai Au 07_05 - Nam - Chiều một mình qua phố
Hai Au 07_06 - Thùy Hương - Chờ Người
Hai Au 07_07 - Trung Hành - Always on my mind
Hai Au 07_08 - Ngọc Sơn - Thương nhau ngày mưa
Hai Au 07_09 - Thùy Hương - Kiss me
Hai Au 07_10 - Chung Tử Lưu - Nếu xa nhau
Hai Au 07_11 - Ý Lan - Gợi giấc mơ xưa
Hai Au 07_12 - Mỹ Huyền - Sao đành xa em
Hai Au 07_13 - Ý Lan - Bài Không Tên số 4
Hai Au 07_14 - Ý Lan - Kiếp đam mê
Hai Au 07_15 - Mỹ Huyền - Còn thương rau đắng mọc sau hè
Hai Au 07_16 - Vũ Khanh - Khúc Thụy Du
Hai Au 07_17 - Chung Tử Lưu - Căn gác lưu đày
Hai Au 07_18 - Thái Châu - Mùa đông em đi

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 9:28:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Namgiangho
#2 Posted : Monday, October 16, 2017 3:50:25 AM(UTC)
Hai Au 07_01 - Randy - Lời Đắng Cho Cuộc Tình
Hai Au 07_02 - Chung Tử Lưu - Bóng Dáng Người Yêu
Hai Au 07_03 - Dalena - Mùa Đông Của Anh
Hai Au 07_04 - Thái Châu - Thư Tình Cuối Mùa Thu
Hai Au 07_05 - Nam - Chiều Một Mình Qua Phố
Hai Au 07_06 - Thùy Hương - Chờ Người
Hai Au 07_07 - Trung Hành - Always On My Mind
Hai Au 07_08 - Ngọc Sơn - Thương Nhau Ngày Mưa
Hai Au 07_09 - Thùy Hương - Kiss Me
Hai Au 07_10 - Chung Tử Lưu - Nếu Xa Nhau
Hai Au 07_11 - Ý Lan - Gợi Giấc Mơ Xưa
Hai Au 07_12 - Mỹ Huyền - Sao Đành Xa Em
Hai Au 07_13 - Ý Lan - Bài Không Tên Số 4
Hai Au 07_14 - Ý Lan - Kiếp Đam Mê
Hai Au 07_15 - Mỹ Huyền - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Hai Au 07_16 - Vũ Khanh - Khúc Thụy Du
Hai Au 07_17 - Chung Tử Lưu - Căn Gác Lưu Đày
Hai Au 07_18 - Thái Châu - Mùa Đông Em Đi
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice