Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 12:09:42 PM(UTC)
NDBD 27_01 - Huy Vu - Mua Phi Truong
NDBD 27_02 - Mong Ngoc - Chuyen Tinh Ong Bươm
NDBD 27_03 - Vu Tuan - Moi Tinh Dau
NDBD 27_04 - ND Thuy Hang - Bai Khong Ten So 4
NDBD 27_05 - Manh Quynh - Con Duong Ky Niem Tinh Ta
NDBD 27_06 - ND Thuy Hang - Chi Chung Mot Nam Thoi
NDBD 27_07 - Huy Vu - Nguoi Dan Ba 2000 Nam Truoc
NDBD 27_08 - ND Thuy Hang - Sau Lan Hen Cuoi
NDBD 27_09 - Manh Quynh - Yeu Em Tu Do
NDBD 27_10 - ND Thuy Hang - Mot Thuo Yeu Anh
NDBD 27_11 - Huy Vu - Trai Tim Lam Lo
NDBD 27_12 - Mong Ngoc - Luyen Thuong
NDBD 27_13 - Manh Quynh - Sao Long Con Thuong
NDBD 27_14 - Manh Quynh & Que Trang - Hen Nhau Cuoi Tuan
NDBD 27_15 - The Vu - Ngoi Ton Tho
NDBD 27_16 - ND Thuy Hang - Tuoi 17
NDBD 27_17 - Manh Quynh - Xin Tra No Nguoi
NDBD 27_18 - ND Thuy Hang - Ngan Thu Vinh Biet

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:50:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: TD_624
#2 Posted : Monday, November 29, 2010 3:06:57 PM(UTC)
Old Forum Mover wrote:
NDBD 27_01 - Huy Vũ - Mưa Phi Trường
NDBD 27_02 - Mọng Ngọc - Chuyện Tình Ông Bướm
NDBD 27_03 - Vũ Tuấn - Mối Tình Đầu
NDBD 27_04 - Thúy Hằng - Bài Không Tên Số 4
NDBD 27_05 - Mạnh Quỳnh - Con Đường Kỷ Niệm Tình Ta
NDBD 27_06 - Thúy Hằng - Chỉ Chừng Một Năm Thôi
NDBD 27_07 - Huy Vũ - Người Đàn Bà 2000 Năm Trước
NDBD 27_08 - Thúy Hằng - Sau Lần Hẹn Cuối
NDBD 27_09 - Mạnh Quỳnh - Yêu Em Từ Đó
NDBD 27_10 - Thúy Hằng - Một Thuở Yêu Anh
NDBD 27_11 - Huy Vũ - Trái Tim Lầm Lỡ
NDBD 27_12 - Mọng Ngọc - Luyến Thương
NDBD 27_13 - Mạnh Quỳnh - Sao Lòng Còn Thương
NDBD 27_14 - Mạnh Quỳnh & Quế Trang - Hẹn Nhau Cuối Tuần
NDBD 27_15 - Thế Vũ - Ngôi Tôn Thờ
NDBD 27_16 - Thúy Hằng - Tuổi mười bảy
NDBD 27_17 - Mạnh Quỳnh - Xin Trả Nợ Người
NDBD 27_18 - Thúy Hằng - Ngàn Thu Vĩnh Biệt

Kara system :
- x32 rack (mixer)
- e845s Wire Mic
- EV ELX115P (speakers)
- Roland KCW1 Sub
=====================================

Anh Cứ Đi Đi
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice