Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Tuesday, March 02, 2010 4:26:24 PM(UTC)
PH03_01 - Trường Vũ - Trên 4 Vùng Chiến Thuật
PH03_02 - Trường Vũ - Nó Và Tôi
PH03_03 - Hồng Trúc - Hận Tha La
PH03_04 - Trường Vũ - Lời Kẻ Đăng Trình
PH03_05 - Trường Vũ - Vọng Gác Đêm Sương
PH03_06 - Phi Nhung - Lời Người Ra Đi
PH03_07 - Trường Vũ - Mười Sáu Trăng Tròn
PH03_08 - Trường Vũ - Chuyện Tình Người Đan Áo
PH03_09 - Phi Nhung - Áo Cưới Màu Hoa Cà
PH03_10 - Trường Vũ - Nhũng Đóm Mắt Hỏa Châu
PH03_11 - Trường Vũ - Chiều Hành Quân
PH03_12 - Hồng Trúc - Anh Đi Chiến Dịch
PH03_13 - Trường Vũ & Hồng Trúc - Sầu Tím Thiệp Hồng
PH03_14 - Trường Vũ - Trăng Tàn Trên Hè Phố
PH03_15 - Phi Nhung - Chuyện Người Con Gái Hái Sim
PH03_16 - Trường Vũ - Lời Tình Viết Vội
PH03_17 - Trường Vũ - Lính Xa Nhà
PH03_18 - Trường Vũ - Tình Anh Lính Chiến

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:42:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: namphalai
#2 Posted : Tuesday, November 06, 2012 12:14:15 AM(UTC)
Hy vọng link còn sống...
User: Linh Che HD
#3 Posted : Tuesday, November 06, 2012 12:32:17 AM(UTC)
Originally Posted by: namphalai Go to Quoted Post
Hy vọng link còn sống...

đây chỉ là list bài hát thôi
User: fs2843a
#4 Posted : Wednesday, January 09, 2013 1:39:27 PM(UTC)
PH03_01 - Truong Vu - Tren 4 Vung Chien Thuat
PH03_02 - Truong Vu - No Va Toi
PH03_03 - Hong Truc - Han Tha La
PH03_04 - Truong Vu - Loi Ke Dang Trinh
PH03_05 - Truong Vu - Vong Gac Dem Suong
PH03_06 - Phi Nhung - Loi Nguoi Ra Di
PH03_07 - Truong Vu - Muoi Sau Trang Tron
PH03_08 - Truong Vu - Chuyen Tinh Nguoi Dan Ao
PH03_09 - Phi Nhung - Ao Cuoi Mau Hoa Ca
PH03_10 - Truong Vu - Nhung Dom Mat Hoa Chau
PH03_11 - Truong Vu - Chieu Hanh Quan
PH03_12 - Hong Truc - Anh Di Chien Dich
PH03_13 - Truong Vu & Hong Truc - Sau Tim Thiep Hong
PH03_14 - Truong Vu - Trang Tan Tren He Pho
PH03_15 - Phi Nhung - Chuyen Nguoi Con Gai Hai Sim
PH03_16 - Truong Vu - Loi Tinh Viet Voi
PH03_17 - Truong Vu - Linh Xa Nha
PH03_18 - Truong Vu - Tinh Anh Linh Chien
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice