Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:47:59 PM(UTC)
Volume 18 - Khúc Thụy Du

01. De Quen Con Tim - Unknown
02. Mong Sau - Unknown
03. Muoi Nam Yeu Em - Unknown
04. Em Di Roi - Unknown
05. Sao Anh No Danh Quen - Unknown
06. Tra Lai Cho Em - Unknown
07. Loai Hoa Khong Vo - Unknown
08. Khuc Hat Thanh Xuan - Unknown
09. Ngo Hon Qua Dem - Unknown
10. Nhung Dom Mat Hoa Chau - Unknown
11. Hau Tha La - Unknown
12. La Do Muon Chieu - Unknown
13. Nang Ha - Unknown
14. Khuc Thuy Du - Unknown
15. Mot Minh Thoi - Unknown
16. Dem Dong - Unknown
17. Bien Vang - Unknown
18. Tinh Dau - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:37:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:48:06 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 18_01 - Unknown - De Quen Con Tim
PVK 18_02 - Unknown - Mong Sau
PVK 18_03 - Unknown - Muoi Nam Yeu Em
PVK 18_04 - Unknown - Em Di Roi
PVK 18_05 - Unknown - Sao Anh No Danh Quen
PVK 18_06 - Unknown - Tra Lai Cho Em
PVK 18_07 - Unknown - Loai Hoa Khong Vo
PVK 18_08 - Unknown - Khuc Hat Thanh Xuan
PVK 18_09 - Unknown - Ngo Hon Qua Dem
PVK 18_10 - Unknown - Nhung Dom Mat Hoa Chau
PVK 18_11 - Unknown - Hau Tha La
PVK 18_12 - Unknown - La Do Muon Chieu
PVK 18_13 - Unknown - Nang Ha
PVK 18_14 - Unknown - Khuc Thuy Du
PVK 18_15 - Unknown - Mot Minh Thoi
PVK 18_16 - Unknown - Dem Dong
PVK 18_17 - Unknown - Bien Vang
PVK 18_18 - Unknown - Tinh Dau
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 7:58:48 PM(UTC)
PVK 18_01 - Thai Chau - De quen con tim
PVK 18_02 - Thai Chau - Mong sau
PVK 18_03 - Thai Chau - Muoi nam yeu em
PVK 18_04 - Thai Chau - Sao danh xa em
PVK 18_05 - Thai Chau - Em di roi
PVK 18_06 - Thu Hong - Sao anh no danh quen
PVK 18_07 - Truong Thanh - Tra lai cho em
PVK 18_08 - Thu An - Loai hoa khong no
PVK 18_09 - Bich Lan - Khuc hat thanh xuan
PVK 18_10 - Loan Ngoc - Ngo hon qua dem
PVK 18_11 - Anh Quan - Nhung dom mat hoa chau
PVK 18_12 - Hoai An - Hau tha la
PVK 18_13 - Minh Hung - La do muon chieu
PVK 18_14 - Hoai Huong - Nang ha
PVK 18_15 - Cong Thanh - Khuc thuy du
PVK 18_16 - Lan Chau - Mot minh thoi
PVK 18_17 - Bich Hoai - Dem dong
PVK 18_18 - Anh Quan - Bien vang
PVK 18_19 - Thu Thuy - Tinh dau
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#4 Posted : Saturday, February 27, 2010 9:04:50 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
PVK 18_01 - Thai Chau - De quen con tim
PVK 18_02 - Thai Chau - Mong sau
PVK 18_03 - Thai Chau - Muoi nam yeu em
PVK 18_04 - Thai Chau - Sao danh xa em
PVK 18_05 - Thai Chau - Em di roi
PVK 18_06 - Thu Hong - Sao anh no danh quen
PVK 18_07 - Truong Thanh - Tra lai cho em
PVK 18_08 - Thu An - Loai hoa khong vo
PVK 18_09 - Bich Lan - Khuc hat thanh xuan
PVK 18_10 - Loan Ngoc - Ngo hon qua dem
PVK 18_11 - Anh Quan - Nhung dom mat hoa chau
PVK 18_12 - Hoai An - Han tha la
PVK 18_13 - Minh Hung - La do muon chieu
PVK 18_14 - Hoai Huong - Nang ha
PVK 18_15 - Cong Thanh - Khuc thuy du
PVK 18_16 - Lan Chau - Mot minh thoi
PVK 18_17 - Bich Hoai - Dem dong
PVK 18_18 - Anh Quan - Bien vang
PVK 18_19 - Thu Thuy - Tinh dau

Edited by user Saturday, February 27, 2010 9:09:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: qpham2
#5 Posted : Wednesday, March 09, 2011 7:41:17 AM(UTC)
PVK18_01 - Thái Châu - Để Quên Con Tim.mkv
PVK18_02 - Thái Châu – Mộng Sầu.mkv
PVK18_03 - Thái Châu - Mười Năm Yêu Em.mkv
PVK18_04 - Thái Châu - Sao Đành Xa Em.mkv
PVK18_05 - Thái Châu - Em Đi Rồi.mkv
PVK18_06 - Thu Hong - Sao Anh Nở Đành Quên.mkv
PVK18_07 - Truong Thanh - Trả Lại Cho Em.mkv
PVK18_08 - Thu An - Loài Hoa Không Vỡ.mkv
PVK18_09 - Bich Lan - Khúc Hát Thanh Xuân.mkv
PVK18_10 - Loan Ngoc - Ngỏ Hồn Qua Đêm.mkv
PVK18_11 - Anh Quan - Những Đóm Mắt Hỏa Châu.mkv
PVK18_12 - Hoai An - Hận Tha La.mkv
PVK18_13 - Minh Hung - Lá Đổ Muôn Chiều.mkv
PVK18_14 - Hoai Huong - Nắng Hạ.mkv
PVK18_15 - Cong Thanh - Khúc Thụy Du.mkv
PVK18_16 - Lan Chau - Một Mình Thôi.mkv
PVK18_17 - Bich Hoai - Đêm Đông.mkv
PVK18_18 - Anh Quan - Biển Vắng.mkv
PVK18_19 - Thu Thuy - Tình Đầu.mkv
User: Hai Lúa
#6 Posted : Wednesday, March 09, 2011 10:18:00 AM(UTC)
Removed extension.

PVK18_01 - Thái Châu - Để Quên Con Tim
PVK18_02 - Thái Châu – Mộng Sầu
PVK18_03 - Thái Châu - Mười Năm Yêu Em
PVK18_04 - Thái Châu - Sao Đành Xa Em
PVK18_05 - Thái Châu - Em Đi Rồi
PVK18_06 - Thu Hong - Sao Anh Nở Đành Quên
PVK18_07 - Truong Thanh - Trả Lại Cho Em
PVK18_08 - Thu An - Loài Hoa Không Vỡ
PVK18_09 - Bich Lan - Khúc Hát Thanh Xuân
PVK18_10 - Loan Ngoc - Ngỏ Hồn Qua Đêm
PVK18_11 - Anh Quan - Những Đóm Mắt Hỏa Châu
PVK18_12 - Hoai An - Hận Tha La
PVK18_13 - Minh Hung - Lá Đổ Muôn Chiều
PVK18_14 - Hoai Huong - Nắng Hạ
PVK18_15 - Cong Thanh - Khúc Thụy Du
PVK18_16 - Lan Chau - Một Mình Thôi
PVK18_17 - Bich Hoai - Đêm Đông
PVK18_18 - Anh Quan - Biển Vắng
PVK18_19 - Thu Thuy - Tình Đầu
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice