Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:29:02 PM(UTC)
Volume 05 - Nụ Hồng Mong Manh

01. Dung Noi Xa Nhau - Unknown
02. Doi Nga Doi Ta - Unknown
03. Bien Tinh - Unknown
04. Neu Ai Co Hoi - Unknown
05. Xa Vang - Unknown
06. Dan Ba - Unknown
07. Tam Anh Khong Hon - Unknown
08. Tam Su Voi Anh - Unknown
09. Nu Hong Mong Manh - Unknown
10. Cay Dang Bo Moi - Unknown
11. Ve Lai Doi Sim - Unknown
12. Don Lanh - Unknown
13. Tro Ve Cat Bui - Unknown
14. Em Di Chua Huonng - Unknown
15. Biet Dau Nguon Coi - Unknown
16. Hai Loi Mong - Unknown
17. Truoc Gio Tam Biet - Unknown
18. Mua Qua Pho Vang - Unknown
19. Cau Chuyen Dau Nam - Unknown
20. Luu But Ngay Xanh - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:29:13 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 05_01 - Unknown - Dung Noi Xa Nhau
PVK 05_02 - Unknown - Doi Nga Doi Ta
PVK 05_03 - Unknown - Bien Tinh
PVK 05_04 - Unknown - Neu Ai Co Hoi
PVK 05_05 - Unknown - Xa Vang
PVK 05_06 - Unknown - Dan Ba
PVK 05_07 - Unknown - Tam Anh Khong Hon
PVK 05_08 - Unknown - Tam Su Voi Anh
PVK 05_09 - Unknown - Nu Hong Mong Manh
PVK 05_10 - Unknown - Cay Dang Bo Moi
PVK 05_11 - Unknown - Ve Lai Doi Sim
PVK 05_12 - Unknown - Don Lanh
PVK 05_13 - Unknown - Tro Ve Cat Bui
PVK 05_14 - Unknown - Em Di Chua Huonng
PVK 05_15 - Unknown - Biet Dau Nguon Coi
PVK 05_16 - Unknown - Hai Loi Mong
PVK 05_17 - Unknown - Truoc Gio Tam Biet
PVK 05_18 - Unknown - Mua Qua Pho Vang
PVK 05_19 - Unknown - Cau Chuyen Dau Nam
PVK 05_20 - Unknown - Luu But Ngay Xanh
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice