Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:25:30 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 26_01 - Unknown - Nguyen Thang - Ky Niem Vut Bay
VSK 26_02 - Han Ni - Che Linh - Vung Troi Xanh Ky Niem
VSK 26_03 - Nhat Dang Khoa - Tuan Ngoc - Bac Tinh
VSK 26_04 - Thanh Son - Nha Thanh - Giot Mua Goi Buon
VSK 26_05 - Unknown - Truong Vu - Mong Tha Huong
VSK 26_06 - Truong Quang Loc - Tam Doan - Chim Sao Xa Roi
VSK 26_07 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi, Andy Quach, Cat Tien - New Wave 80
VSK 26_08 - Unknown - Truong Vu, Nha Thanh - Lien Khuc Thuong Ve Mien Trung
VSK 26_09 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi - Vietnamese Boyz
VSK 26_10 - Hoai Linh - Huong Lan - Chuyen Do Khong Em
VSK 26_11 - Unknown - Y Lan - Vinh Cay Quat
VSK 26_12 - Nguyen Tan Hung - Cat Tien - Yeu Mai Khong Thoi
VSK 26_13 - Unknown - Truong Vu - Xot Xa Tinh Doi
VSK 26_14 - Unknown - Minh Tri - When I Left That Day
VSK 26_15 - Vinh Tam - Nguyen Thang - Se Khong Bao Gio Yeu
VSK 26_16 - Unknown - Viet Thi - Naughty Girl
VSK 26_17 - La Van Cuong - Nha Thanh - Dem Hoa Dang
VSK 26_18 - Unknown - Nguyen Thang - Vi Sao Khong Noi
VSK 26_19 - Unknown - Tam Doan - Vu Hoi Tinh Yeu
VSK 26_20 - Unknown - Tuan Ngoc - Hon Doi

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:36:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: PPI
#2 Posted : Saturday, April 23, 2011 8:52:49 AM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post

VSK 26_01 - Nguyễn Thắng - Kỹ Niệm Vụt Bay
VSK 26_02 - Chế Linh - Vùng Trời Xanh Kỹ Niệm
VSK 26_03 - Tuấn Ngọc - Bạc Tình
VSK 26_04 - Nhã Thanh - Giọt Mưa Gọi Buồn
VSK 26_05 - Truờng Vũ - Mộng Tha Huơng
VSK 26_06 - Tâm Đoan - Chim Sáo Xa Rồi
VSK 26_07 - Minh Trí & Việt Thi & Andy Quách & Cát Tiên - New Wave 80
VSK 26_08 - Trường Vũ & Nhã Thanh - Liên Khúc Thương Về Miền Trung
VSK 26_09 - Minh Trí & Việt Thi - Vietnamese Boyz
VSK 26_10 - Hương Lan - Chuyến Đò Không Em
VSK 26_11 - Ý Lan - Vịnh Cây Quạt
VSK 26_12 - Cát Tiên - Yêu Mãi Không Thôi
VSK 26_13 - Trường Vũ - Xót Xa Tình Đời
VSK 26_14 - Minh Trí - When I Left That Day
VSK 26_15 - Nguyễn Thắng - Sẽ Không Bao Giờ Yêu
VSK 26_16 - Việt Thi - Naughty Girl
VSK 26_17 - Nhã Thanh - Đêm Hoa Đăng
VSK 26_18 - Nguyễn Thắng - Vì Sao Không Nói
VSK 26_19 - Tâm Đoan - Vũ Hội Tình Yêu
VSK 26_20 - Tuấn Ngọc - Hờn Dỗi
User: holly
#3 Posted : Tuesday, August 16, 2011 11:13:41 AM(UTC)
thank you
User: Rubin Phan
#4 Posted : Monday, April 23, 2012 8:37:54 AM(UTC)
Cam on... x
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice