Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:13:36 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 10_01 - Le Giang - Van Son - Kien Giang Minh Dep Lam
VSK 10_02 - Truong Quang Tuan - Nha Thanh - Tinh Dang Ly Kho Qua
VSK 10_03 - Tran Vu - Nguyen Thang - Tinh Trong Con Mua
VSK 10_04 - Unknown - Tam Doan - Co Gai Sau Rieng
VSK 10_05 - Unknown - Luong Tung Quang - Sao Van Con Yeu
VSK 10_06 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi - One Night In Saigon
VSK 10_07 - Unknown - Bao Liem - Dieu Ho Phu The
VSK 10_08 - Unknown - Ngoc Thuy - Chi Co Em Yeu Anh
VSK 10_09 - Unknown - Quoc Dung - Mong Em Con Co Ngay Mai
VSK 10_10 - Unknown - Luong Tung Quang, Tam Doan - Vi Yeu Dau Ngay Xua
VSK 10_11 - Nhi Ha - Truong Vu - Me Toi
VSK 10_12 - Ky Anh - Tam Doan - Anh Trang Le Loi
VSK 10_13 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi - Super Heroes
VSK 10_14 - Unknown - Luong Tung Quang - Hanh Phuc Mot Mua Xuan
VSK 10_15 - Tien Luan - Ngoc Ho - Xa Roi Hanh Phuc Gian Nan
VSK 10_16 - Viet Anh - Ngoc Thuy - Mua Phi Truong
VSK 10_17 - Unknown - Khanh Hoang - Bai Ca Xuan
VSK 10_18 - Unknown - Cat Ly - Sexual
VSK 10_19 - Unknown - Hoai Linh - Ly Gai Hu
VSK 10_20 - Unknown - Manh Quynh - Nho Nguoi Tinh Phu

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:38:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, December 16, 2010 10:25:23 PM(UTC)
VSK 10_01 - Van Son - Kien Giang Minh Dep Lam
VSK 10_02 - Nha Thanh - Tinh Dang Ly Kho Qua
VSK 10_03 - Tran Vu - Nguyen Thang - Tinh Trong Con Mua
VSK 10_04 - Tam Doan - Co Gai Sau Rieng
VSK 10_05 - Luong Tung Quang - Sao Van Con Yeu
VSK 10_06 - Minh Tri, Viet Thi - One Night In Saigon
VSK 10_07 - Bao Liem - Dieu Ho Phu The
VSK 10_08 - Ngoc Thuy - Chi Co Em Yeu Anh
VSK 10_09 - Quoc Dung - Mong Em Con Co Ngay Mai
VSK 10_10 - Luong Tung Quang, Tam Doan - Vi Yeu Dau Ngay Xua
VSK 10_11 - Truong Vu - Me Toi
VSK 10_12 - Tam Doan - Anh Trang Le Loi
VSK 10_13 - Minh Tri, Viet Thi - Super Heroes
VSK 10_14 - Luong Tung Quang - Hanh Phuc Mot Mua Xuan
VSK 10_15 - Ngoc Ho - Xa Roi Hanh Phuc Gian Nan
VSK 10_16 - Ngoc Thuy - Mua Phi Truong
VSK 10_17 - Khanh Hoang - Bai Ca Xuan
VSK 10_18 - Cat Ly - Sexual
VSK 10_19 - Hoai Linh - Ly Gai Hu
VSK 10_20 - Manh Quynh - Nho Nguoi Tinh Phu
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tankickat@gmail.com
#3 Posted : Saturday, January 29, 2011 11:25:49 AM(UTC)
Originally Posted by: Vcdz382 Go to Quoted Post
VSK 10_01 - Vân Sơn - Kiên Giang Mình Đẹp Lắm
VSK 10_02 - Nhã Thanh - Tình Đắng Lý Khổ Qua
VSK 10_03 - Nguyễn Thắng - Tình Trong Cơn Mưa
VSK 10_04 - Tâm Đoan - Cô Gái Sầu Riêng
VSK 10_05 - Tùng Quang - Sao Vẫn Còn Yêu
VSK 10_06 - Minh Trí & Việt Thi - One Night In Saigon
VSK 10_07 - Bảo Liêm - Điẹu Hò Phu Thê
VSK 10_08 - Ngọc Thúy - Chì Có Em Yêu Anh
VSK 10_09 - Quốc Dũng - Mong Em Còn Có Ngày Mai
VSK 10_10 - L.Tùng Quang & Tâm Đoan - Vì Yêu Dấu Ngày Xưa
VSK 10_11 - Trường Vũ (VS) - Mẹ Toi
VSK 10_12 - Tâm Đoan - Ánh Trăng Lẻ Loi
VSK 10_13 - Minh Trí & Việt Thi - Super Heroes
VSK 10_14 - L. Tùng Quang - Hạnh Phúc Một Mùa Xuân
VSK 10_15 - Ngọc Hồ - Xa Rồi Hạnh Phùc Gian Nan
VSK 10_16 - Ngọc Thúy - Mưa Phi Trường
VSK 10_17 - Khánh Hoàng - Bài Ca Xuân
VSK 10_18 - Cát Ly - Sexual
VSK 10_19 - Hoài Linh - Lý Gái Hư
VSK 10_20 - Mạnh Quỳnh - Nhớ Người Tình Phụ

User: Nu_B
#4 Posted : Tuesday, March 22, 2011 5:57:49 AM(UTC)
Van Son K10_01 - Vân Sơn - Kiên Giang Mình Đẹp Lắm
Van Son K10_02 - Nhã Thanh - Tình Đắng Lý Khổ Qua
Van Son K10_03 - Nguyễn Thắng - Tình Trong Cơn Mưa
Van Son K10_04 - Tâm Đoan - Cô Gái Sầu Riêng
Van Son K10_05 - Tùng Quang - Sao Vẫn Còn Yêu
Van Son K10_06 - Minh Trí & Việt Thi - One Night In Saigon
Van Son K10_07 - Bảo Liêm - Điẹu Hò Phu Thê
Van Son K10_08 - Ngọc Thúy - Chì Có Em Yêu Anh
Van Son K10_09 - Quốc Dũng - Mong Em Còn Có Ngày Mai
Van Son K10_10 - L.Tùng Quang & Tâm Đoan - Vì Yêu Dấu Ngày Xưa
Van Son K10_11 - Trường Vũ (VS) - Mẹ Toi
Van Son K10_12 - Tâm Đoan - Ánh Trăng Lẻ Loi
Van Son K10_13 - Minh Trí & Việt Thi - Super Heroes
Van Son K10_14 - L. Tùng Quang - Hạnh Phúc Một Mùa Xuân
Van Son K10_15 - Ngọc Hồ - Xa Rồi Hạnh Phùc Gian Nan
Van Son K10_16 - Ngọc Thúy - Mưa Phi Trường
Van Son K10_17 - Khánh Hoàng - Bài Ca Xuân
Van Son K10_18 - Cát Ly - Sexual
Van Son K10_19 - Hoài Linh - Lý Gái Hư
Van Son K10_20 - Mạnh Quỳnh - Nhớ Người Tình Phụ
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: PPI
#5 Posted : Wednesday, May 04, 2011 2:37:33 PM(UTC)
Van Son K10_01 - Vân Sơn - Kiên Giang Mình Đẹp Lắm
Van Son K10_02 - Nhã Thanh - Tình Đắng Lý Khổ Qua
Van Son K10_03 - Nguyễn Thắng - Tình Trong Cơn Mưa
Van Son K10_04 - Tâm Đoan - Cô Gái Sầu Riêng
Van Son K10_05 - Tùng Quang - Sao Vẫn Còn Yêu
Van Son K10_06 - Minh Trí & Việt Thi - One Night In Saigon
Van Son K10_07 - Bảo Liêm - Điẹu Hò Phu Thê
Van Son K10_08 - Ngọc Thúy - Chì Có Em Yêu Anh
Van Son K10_09 - Quốc Dũng - Mong Em Còn Có Ngày Mai
Van Son K10_10 - L.Tùng Quang & Tâm Đoan - Vì Yêu Dấu Ngày Xưa
Van Son K10_11 - Trường Vũ (VS) - Mẹ Toi
Van Son K10_12 - Tâm Đoan - Ánh Trăng Lẻ Loi
Van Son K10_13 - Minh Trí & Việt Thi - Super Heroes
Van Son K10_14 - Ngọc Hồ - Xa Rồi Hạnh Phùc Gian Nan
Van Son K10_15 - L. Tùng Quang - Hạnh Phúc Một Mùa Xuân

Van Son K10_16 - Ngọc Thúy - Mưa Phi Trường
Van Son K10_17 - Khánh Hoàng - Bài Ca Xuân
Van Son K10_18 - Cát Ly - Sexual
Van Son K10_19 - Hoài Linh - Lý Gái Hư
Van Son K10_20 - Mạnh Quỳnh - Nhớ Người Tình Phụ
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice