Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:07:03 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 03_01 - Song Ngoc - Van Son - Xin Em Mot Nu Cuoi
VSK 03_02 - Quoc Anh - Tam Doan - Em Con Be Lam Anh Oi
VSK 03_03 - Trinh Nam Son - Tuan Vu - Lam Lo
VSK 03_04 - Ngoc Chau - Ngoc Thuy - Chieu Xuan
VSK 03_05 - Ngoc Son - Khanh Hoang - Mot Giac Mo Buon
VSK 03_06 - Unknown - Cat Ly - You Got The Beat
VSK 03_07 - Chau Ky - Truong Vu - Tuy Ca
VSK 03_08 - Nhat Ngan - Tu Quyen - Tinh Mai Ben Anh
VSK 03_09 - Luong Tung Quang - Luong Tung Quang - Cry
VSK 03_10 - Thanh Son - Phi Nhung - Tam Su Doi Toi
VSK 03_11 - Quoc Anh - Hoai Linh - Ngay Xuan Vui Cuoi
VSK 03_12 - Unknown - Ha Vy - Roi Mai Em Di
VSK 03_13 - Tran Long An - Huong Lan - Dan Sao Hau Giang
VSK 03_14 - Ngoc Son - Ngoc Ho - Tinh Bac
VSK 03_15 - Unknown - Cat Ly - Hey Mickey
VSK 03_16 - Ngoc Son - Khanh Hoang - Hat Nua Di Em
VSK 03_17 - Khuc Lan - Ngoc Thuy - Cho Em Duoc Mai Yeu Anh
VSK 03_18 - Tu Nhi - Truong Vu - Tam Su Nguoi Thuong Binh
VSK 03_19 - Minh Ky - Tam Doan - Chuyen Tau Hoang Hon
VSK 03_20 - Viet Dzung - Duc Phuong - Cung Danh Lang Quen

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:38:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: thangbom
#2 Posted : Sunday, March 28, 2010 6:14:19 AM(UTC)
thank nniu nhiu.
Sao Ko thay links dau het vay???

Edited by user Sunday, March 28, 2010 6:31:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: thangbom
#3 Posted : Wednesday, March 31, 2010 10:53:34 AM(UTC)
Gada, minh da check roi nhung chua co ai upload. Du sao cung cam on ban. :D
User: ic3man
#4 Posted : Tuesday, November 30, 2010 6:11:49 PM(UTC)
VSK 03_01 - Song Ngọc - Vân Sơn - Xin Em Một Nụ Cười
VSK 03_02 - Quốc Anh - Tâm Đoan - Em Còn Bé Lắm Anh Ơi
VSK 03_03 - Trịnh Nam Sơn - Tuấn Vũ - Lầm Lỡ
VSK 03_04 - Ngọc Châu - Ngọc Thúy - Chiều Xuân
VSK 03_05 - Ngọc Sơn - Khánh Hoàng - Một Giấc Mơ Buồn
VSK 03_06 - Unkown - Cát Ly - You Got The Beat
VSK 03_07 - Châu Kỳ - Trường Vũ - Túy Ca
VSK 03_08 - Nhật Ngân - Tú Quyên - Tình Mãi Bên Anh
VSK 03_09 - Lương Tùng Quang - Lương Tùng Quang - Cry
VSK 03_10 - Thanh Sơn - Phi Nhung - Tâm Sự Đời Tôi
VSK 03_11 - Quốc Anh - Hoài Linh - Ngày Xuân Vui Cười
VSK 03_12 - Unknown - Hạ Vy - Rồi Mai Em Đi
VSK 03_13 - Trần Long Ẩn - Hương Lan - Đàn Sáo Hậu Giang
VSK 03_14 - Ngọc Sơn - Ngọc Hồ - Tình Bạc
VSK 03_15 - Unknown - Cát Ly - Hey Mickey
VSK 03_16 - Ngọc Sơn - Khánh Hoàng - Hát Nữa Đi Em
VSK 03_17 - Khúc Lan - Ngọc Thúy - Cho Em Được Mãi Yêu Anh
VSK 03_18 - Tú Nhi - Trường Vũ - Tâm Sự Người Thương Binh
VSK 03_19 - Minh Kỳ - Tâm Đoan - Chuyến Tàu Hoàng Hôn
VSK 03_20 - Việt Dzũng - Đức Phương - Cũng Đành Lãng Quên
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice