Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:27:46 PM(UTC)
USA 11_01 - Lê Trí - Lang Thang
USA 11_02 - Lê Trí - Quên Đi Tình Yêu Cũ
USA 11_03 - Christiane Lê - Chuyện Tình Yêu
USA 11_04 - Lê Toàn - Ơn em
USA 11_05 - Christiane Lê - Lạnh lùng
USA 11_06 - Bruce Đoàn - Ai cho tôi tình yêu
USA 11_07 - Lily Huệ - Giáng Ngọc
USA 11_08 - Lê Trí - Tình Thư Của Lính
USA 11_09 - Lily Huệ - Bước tình hồng
USA 11_10 - Lê Toàn - Dầu sao (Et pourtant)
USA 11_11 - Hải Lý - Trên đỉnh mùa đông
USA 11_12 - Lê Trí - Tiễn em
USA 11_13 - Christiane Lê & Lê Trí - Tình nghĩa đôi ta
USA 11_14 - Lê Toàn - Bài ca tân hôn
USA 11_15 - Lê Toàn & Ngọc Đài - Chuyện Buồn Tình Yêu
USA 11_16 - Christiane Lê - Tình
USA 11_17 - Lê Trí - Cà phê đắng
USA 11_18 - Lily Huệ - Sa mạc tình yêu
USA 11_19 - Lê Trí - Mùa Thu Yêu Đương
USA 11_20 - Lily Huệ - Giọt Mưa Thu
USA 11_21 - Lê Toàn - Không
USA 11_22 - Lily Huệ - Hỡi người tình
USA 11_23 - Bruce Đoàn - Dòng sông xanh
USA 11_24 - Tami Lê - Tóc mây
USA 11_25 - Lê Trí - Về Dưới Mái Nhà
USA 11_26 - Christiane Lê - Tiễn anh trong mưa

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:18:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2012 10:33:40 AM(UTC)
U SING ALONG 11_01 - Lê Trí - Lang Thang - disco
U SING ALONG 11_02 - Lê Trí - Quên Đi Tình Yêu Cũ - rhumba
U SING ALONG 11_03 - Christiane Lê - Chuyện Tình Yêu – Cha cha cha
U SING ALONG 11_04 - Lê Toàn - Ơn em - boston
U SING ALONG 11_05 - Christiane Lê - Lạnh lung - tango
U SING ALONG 11_06 - Bruce Đoàn - Ai cho tôi tình yêu - bolero
U SING ALONG 11_07 - Lily Huệ - Giáng Ngọc – slow rock
U SING ALONG 11_08 - Lê Trí - Tình Thư Của Lính – cha cha cha
U SING ALONG 11_09 - Lily Huệ - Bước tình hồng - bebop
U SING ALONG 11_10 - Lê Toàn - Dầu sao (Et pourtant) - rhumba
U SING ALONG 11_11 - Hải Lý - Trên đỉnh mùa đông - boston
U SING ALONG 11_12 - Lê Trí - Tiễn em - boston
U SING ALONG 11_13 - Christiane Lê & Lê Trí - Tình nghĩa đôi ta – cha cha cha
U SING ALONG 11_14 - Lê Toàn - Bài ca tân hôn - slow
U SING ALONG 11_15 - Lê Toàn & Ngọc Đài - Chuyện Buồn Tình Yêu - slow
U SING ALONG 11_16 - Christiane Lê – Tình - bosanova
U SING ALONG 11_17 - Lê Trí - Cà phê đắng - rhumba
U SING ALONG 11_18 - Lily Huệ - Sa mạc tình yêu - slow
U SING ALONG 11_19 - Lê Trí - Mùa Thu Yêu Đương - bebop
U SING ALONG 11_20 - Lily Huệ - Giọt Mưa Thu - slow
U SING ALONG 11_21 - Lê Toàn – Không – slow rock / disco
U SING ALONG 11_22 - Lily Huệ - Hỡi người tình - slow
U SING ALONG 11_23 - Bruce Đoàn - Dòng sông xanh - valve
U SING ALONG 11_24 - Tami Lê - Tóc mây – slow rock
U SING ALONG 11_25 - Lê Trí - Về Dưới Mái Nhà - bebop
U SING ALONG 11_26 - Christiane Lê - Tiễn anh trong mưa – slow surf
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice