Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:26:26 PM(UTC)
USA 10_01 - Nam - Bruce Doàn - Về Đây Em
USA 10_02 - Nữ - Tami Lê - Tiếng Hát Nữa Vời
USA 10_03 - Song Ca - Du Minh & Ngọc Đài - Thên duyên tiền đình
USA 10_04 - Nữ - Ngọc Đài - Tuyệt tình
USA 10_05 - Nam - Lê Toàn - Muộn Màng
USA 10_06 - Nữ - Lily Huệ - Help Me Make It Thru The Night
USA 10_07 - Nam - Lê Trí - Bài Không Tên Số 07
USA 10_08 - Nữ - Christiane Lê - Sao Đành Xa Em
USA 10_09 - Nam - Bruce Đoàn - Nhật Ký Đời Tôi
USA 10_10 - Nam - Bruce Đoàn - Mười Năm Yêu Em
USA 10_11 - Nữ - Christiane Lê - Túp Lều Lý Tưỏng
USA 10_12 - Nam - Bruce Đoàn - Xin Hãy Quên Tôi
USA 10_13 - Nữ - Lily Huệ - Mưa Trên Biển Vắng
USA 10_14 - Nam - Lê Toàn - Hoa Học Trò
USA 10_15 - Song Ca - Du Minh & Ngọc Đài - Ðừng Nói Xa Nhau
USA 10_16 - Nữ - Christiane Lê - Chàng (Lui)
USA 10_17 - Nam - Lê Toàn - Tương Tư 4
USA 10_18 - Nữ - Ngọc Đài - Sao Chưa Thấy Hồi Âm
USA 10_19 - Nam - Bruce Đoàn - Tình Đầu Tình Cuối
USA 10_20 - Nữ - Christiane Lê - Bài Không Tên Số 2
USA 10_21 - Nam - Lê Toàn - Niềm Thương Nhớ
USA 10_22 - Nữ - Lily Huệ - Boulevard
USA 10_23 - Song Ca - Du Minh & Ngọc Đài - Duyên Quê
USA 10_24 - Nam - Lê Toàn - Tấm Ảnh Ngày Xưa
USA 10_25 - Nữ - Christiane Lê - Bài Tango Dĩ Vãng
USA 10_26 - Nữ - Christiane Lê - Lệ Đá

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:17:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2012 10:12:44 AM(UTC)
U SING ALONG 10_01 - Bruce Doàn - Về Đây Em - slow
U SING ALONG 10_02 - Tami Lê - Tiếng Hát Nữa Vời - boston
U SING ALONG 10_03 - Du Minh & Ngọc Đài - Thiên duyên tiền đình - bebop
U SING ALONG 10_04 - Ngọc Đài - Tuyệt tình – slow rock
U SING ALONG 10_05 - Lê Toàn - Muộn Màng - Rhumba
U SING ALONG 10_06 - Lily Huệ - Help Me Make It Thru The Night - Rhumba
U SING ALONG 10_07 - Lê Trí - Bài Không Tên Số 07 – slow rock
U SING ALONG 10_08 - Christiane Lê - Sao Đành Xa Em - boston
U SING ALONG 10_09 - Bruce Đoàn - Nhật Ký Đời Tôi - Rhumba
U SING ALONG 10_10 - Bruce Đoàn - Mười Năm Yêu Em – slow rock
U SING ALONG 10_11 - Christiane Lê - Túp Lều Lý Tưỏng - twist
U SING ALONG 10_12 - Bruce Đoàn - Xin Hãy Quên Tôi - slow
U SING ALONG 10_13 - Lily Huệ - Mưa Trên Biển Vắng – slow rock
U SING ALONG 10_14 - Lê Toàn - Hoa Học Trò - boston
U SING ALONG 10_15 - Du Minh & Ngọc Đài - Ðừng Nói Xa Nhau - Rhumba
U SING ALONG 10_16 - Christiane Lê - Chàng (Lui) - slow
U SING ALONG 10_17 - Lê Toàn - Tương Tư 4 - boston
U SING ALONG 10_18 - Ngọc Đài - Sao Chưa Thấy Hồi Âm - Rhumba
U SING ALONG 10_19 - Bruce Đoàn - Tình Đầu Tình Cuối – slow rock
U SING ALONG 10_20 - Christiane Lê - Bài Không Tên Số 2 - boston
U SING ALONG 10_21 - Lê Toàn - Niềm Thương Nhớ - Rhumba
U SING ALONG 10_22 - Lily Huệ - Boulevard - slow
U SING ALONG 10_23 - Du Minh & Ngọc Đài - Duyên Quê – Habanera
U SING ALONG 10_24 - Lê Toàn - Tấm Ảnh Ngày Xưa - Rhumba
U SING ALONG 10_25 - Christiane Lê - Bài Tango Dĩ Vãng - tango
U SING ALONG 10_26 - Christiane Lê - Lệ Đá – slow rock

Edited by user Wednesday, May 16, 2012 10:24:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice