Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:34:55 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 18: Mẹ

PBN Karaoke 18_01 - Như Quỳnh - Tạ ơn mẹ
PBN Karaoke 18_02 - Thanh Hà - Tiếng mẹ ru ngàn đời
PBN Karaoke 18_03 - Lư Bích - Mẹ
PBN Karaoke 18_04 - Hoàng Lan - Lối về đất mẹ
PBN Karaoke 18_05 - Nguyễn Hưng - Bông hồng cài áo
PBN Karaoke 18_06 - Ái Vân - Ru con nam bộ
PBN Karaoke 18_07 - Thế Sơn - Mẹ tôi
PBN Karaoke 18_08 - Thái Hiền - Lời ru & bú mớm & nâng niu
PBN Karaoke 18_09 - Hoài Nam - Mẹ mãi trong con
PBN Karaoke 18_10 - Don Hồ - Ca dao mẹ
PBN Karaoke 18_11 - Hương Lan - Lòng mẹ
PBN Karaoke 18_12 - Ái Vân - Khúc ca dâng mẹ
PBN Karaoke 18_13 - Họa Mi - Quê mẹ
PBN Karaoke 18_14 - Thái Châu - Khóc mẹ
PBN Karaoke 18_15 - Mỹ Huyền - Ngàn đời thương nhớ mẹ
PBN Karaoke 18_16 - Hoàng Lan - Mẹ là quê hương
PBN Karaoke 18_17 - Khánh Ly - Mẹ năm 2000
PBN Karaoke 18_18 - Thanh Lan - Ru đêm
PBN Karaoke 18_19 - Hoài Nam - Nhớ mẹ
PBN Karaoke 18_20 - Hoàng Lan - Ơn nghĩa sinh thành

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:08:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Tuesday, March 16, 2010 3:16:49 PM(UTC)
PBNK 18_01 - Như Quỳnh - Tạ Ơn Mẹ
PBNK 18_02 - Thanh Hà - Tiếng Mẹ Ru Ngàn Đời
PBNK 18_03 - Lưu Bích - Mẹ
PBNK 18_04 - Hoàng Lan - Lối Về Đất Mẹ
PBNK 18_05 - Nguyễn Hưng - Bông Hồng Cài Áo
PBNK 18_06 - Ái Vân - Ru Con Nam Bộ
PBNK 18_07 - Thế Sơn - Mẹ Tôi
PBNK 18_08 - Thái Hiền - Lời Ru & Bú Mớm & Nâng Niu
PBNK 18_09 - Hoài Nam - Mẹ Mãi Trong Con
PBNK 18_10 - Don Hồ - Ca Dao Mẹ
PBNK 18_11 - Hương Lan - Lòng Mẹ
PBNK 18_12 - Ái Vân - Khúc Ca Dâng Mẹ
PBNK 18_13 - Họa Mi - Quê Mẹ
PBNK 18_14 - Thái Châu - Khóc Mẹ
PBNK 18_15 - Mỹ Huyền - Ngàn Đời Thương Nhớ Mẹ
PBNK 18_16 - Hoàng Lan - Mẹ Là Quê Hương
PBNK 18_17 - Khánh Ly - Mẹ Năm 2000
PBNK 18_18 - Thanh Lan - Ru Đêm
PBNK 18_19 - Hoài Nam - Nhớ Mẹ
PBNK 18_20 - Hoàng Lan - Ơn Nghĩa Sinh Thành
User: thienvan
#3 Posted : Sunday, October 18, 2015 11:17:40 PM(UTC)
dvdhaingoai.com
Paris By Night Karaoke 18 - 'Mẹ'
==========================
1. Tạ Ơn Mẹ - Như Quỳnh
2. Tiếng Mẹ Ru Ngàn Đời - Thanh Hà
3. Mẹ - Lưu Bích
4. Lối Về Đất Mẹ - Hoàng Lan
5. Bông Hồng Cài Áo - Nguyễn Hưng
6. Ru Con Nam Bộ - Ái Vân
7. Mẹ Tôi - Thế Sơn
8. Lời Ru, Bú Mớm, Nâng Niu - Thái Hiền
9. Mẹ Mãi Trong Con - Hoài Nam
10. Ca Dao Mẹ - Don Hồ
11. Lòng Mẹ (Tân cổ) - Hương Lan
12. Khúc Ca Dâng Mẹ - Ái Vân
13. Quê Mẹ - Họa Mi
14. Khóc Mẹ - Thái Châu
15. Ngàn Đời Thương Nhớ Mẹ - Mỹ Huyền
16. Mẹ Là Quê Hương - Hoàng Lan
17. Mẹ Năm 2000 - Khánh Ly
18. Ru Đêm - Thanh Lan
19. Nhớ Mẹ - Hoài Nam
20. Ơn Nghĩa Sinh Thành - Hoàng Lan

Link Online: Paris By Night Karaoke 18
Xem Thúy Nga Paris By Night, Vân Sơn Online: http://dvdhaingoai.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TNParisbynight
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice