Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 10:35:23 AM(UTC)
PBN Karaoke 53_01 - Thế Sơn & Tâm Đoan - Biết Nói Gì Đây
PBN Karaoke 53_02 - Như Quỳnh - Mưa Rừng
PBN Karaoke 53_03 - Trần Thái Hòa - Em Gắng Chờ
PBN Karaoke 53_04 - Phương Diễm Hạnh - Nếu Ta Đừng Quen Nhau
PBN Karaoke 53_05 - Hồ Lệ Thu - Kiếp Cầm Ca
PBN Karaoke 53_06 - Mạnh Quỳnh & Hương Thủy - Rừng Lá Thay Chưa
PBN Karaoke 53_07 - Thái Châu - Loan Mắt Nhung
PBN Karaoke 53_08 - Minh Tuyết - Lạnh Trọn Đêm Mưa
PBN Karaoke 53_09 - Hoàng Oanh - Về Đây Anh
PBN Karaoke 53_10 - Lệ Thu - Mái Tóc Dạ Hương
PBN Karaoke 53_11 - Tuần Ngọc - Tìm Đâu
PBN Karaoke 53_12 - Khánh Hà - Ngàn Năm Mây Bay
PBN Karaoke 53_13 - Thủy Tiên - Anh Cho Em Mùa Xuân
PBN Karaoke 53_14 - Tâm Đoan - Thầm Ước
PBN Karaoke 53_15 - Trần Thái Hòa & Như Quỳnh - Hoa Bướm Ngày Xưa
PBN Karaoke 53_16 - Quang Lê - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
PBN Karaoke 53_17 - Phi Nhung - Chiều Thương Đô Thị
PBN Karaoke 53_18 - Mạnh Quỳnh & Như Quỳnh - Giờ Tý Canh Ba
PBN Karaoke 53_19 - Trường Vũ - Thư Cho Vợ Hiền
PBN Karaoke 53_20 - Trần Thái Hòa & Thế Sơn & Chí Tài - Bừng Sáng
PBN Karaoke 53_21 - Ngọc Hạ - Hà Nội Ngày Tháng Cũ
PBN Karaoke 53_22 - Hương Thủy & Như Loan & Bảo Hân - Hương Đồng Gió Nội
PBN Karaoke 53_23 - Thế Sơn - Tình Muộn
PBN Karaoke 53_24 - Khánh Ly - Tình Yêu Như Bóng Mây
PBN Karaoke 53_25 - Song Ngọc & Ý Lan - Tiễn Đưa
PBN Karaoke 53_26 - Lưu Bích - Mưa Ướt Mi Buồn
PBN Karaoke 53_27 - Nguyễn Hưng - Sa Mạc Tuổi Trẻ

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:44:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: DT2012
#2 Posted : Monday, February 27, 2012 9:58:03 AM(UTC)
PBN Karaoke 53_27 - Nguyễn Hưng - Sa Mạc Tuổi Trẻ should be song number 1

Corrected below :

PBN Karaoke 53_01 - Nguyễn Hưng - Sa Mạc Tuổi Trẻ
PBN Karaoke 53_02 - Thế Sơn & Tâm Đoan - Biết Nói Gì Đây
PBN Karaoke 53_03 - Như Quỳnh - Mưa Rừng
PBN Karaoke 53_04 - Trần Thái Hòa - Em Gắng Chờ
PBN Karaoke 53_05 - Phương Diễm Hạnh - Nếu Ta Đừng Quen Nhau
PBN Karaoke 53_06 - Hồ Lệ Thu - Kiếp Cầm Ca
PBN Karaoke 53_07 - Mạnh Quỳnh & Hương Thủy - Rừng Lá Thay Chưa
PBN Karaoke 53_08 - Thái Châu - Loan Mắt Nhung
PBN Karaoke 53_09 - Minh Tuyết - Lạnh Trọn Đêm Mưa
PBN Karaoke 53_10 - Hoàng Oanh - Về Đây Anh
PBN Karaoke 53_11 - Lệ Thu - Mái Tóc Dạ Hương
PBN Karaoke 53_12 - Tuần Ngọc - Tìm Đâu
PBN Karaoke 53_13 - Khánh Hà - Ngàn Năm Mây Bay
PBN Karaoke 53_14 - Thủy Tiên - Anh Cho Em Mùa Xuân
PBN Karaoke 53_15 - Tâm Đoan - Thầm Ước
PBN Karaoke 53_16 - Trần Thái Hòa & Như Quỳnh - Hoa Bướm Ngày Xưa
PBN Karaoke 53_17 - Quang Lê - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
PBN Karaoke 53_18 - Phi Nhung - Chiều Thương Đô Thị
PBN Karaoke 53_19 - Mạnh Quỳnh & Như Quỳnh - Giờ Tý Canh Ba
PBN Karaoke 53_20 - Trường Vũ - Thư Cho Vợ Hiền
PBN Karaoke 53_21 - Trần Thái Hòa & Thế Sơn & Chí Tài - Bừng Sáng
PBN Karaoke 53_22 - Ngọc Hạ - Hà Nội Ngày Tháng Cũ
PBN Karaoke 53_23 - Hương Thủy & Như Loan & Bảo Hân - Hương Đồng Gió Nội
PBN Karaoke 53_24 - Thế Sơn - Tình Muộn
PBN Karaoke 53_25 - Khánh Ly - Tình Yêu Như Bóng Mây
PBN Karaoke 53_26 - Song Ngọc & Ý Lan - Tiễn Đưa
PBN Karaoke 53_27 - Lưu Bích - Mưa Ướt Mi Buồn
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice