Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: theunknown
#1 Posted : Thursday, July 22, 2010 9:17:23 AM(UTC)
Eagle 07_01 - Tu Quyen - Ngay Tho
Eagle 07_02 - Bao Huy - Kiep Ve Sau
Eagle 07_03 - Minh Tuyet - Phut Ban Dau
Eagle 07_04 - Tu Quyen - Tia Nang Duoi Mua
Eagle 07_05 - Jimmii Jc Nguyen - Vinh Biet Mau Xanh
Eagle 07_06 - Tu Quyen - Ben Em La Bien Rong
Eagle 07_07 - Thanh Ha - Hat Voi Chu Ve Con
Eagle 07_08 - Tu Quyen - Chia Tay Trong Mua
Eagle 07_09 - Jimmii Jc Nguyen - Trai Tim Biet Khoc
Eagle 07_10 - Tu Quyen - Huong Ngoc Lan
Eagle 07_11 - Minh Tuyet - Tinh Vo Tan
Eagle 07_12 - Tu Quyen - Anh Hoi Em Ve Day
Eagle 07_13 - Jimmii Jc Nguyen - Tinh Yeu Con Xa
Eagle 07_14 - Tu Quyen - Yeu Nhau Cho Nhau
Eagle 07_15 - Lay Minh - Hien Dang Trong Mua
Eagle 07_16 - Tu Quyen - Con Mai
Eagle 07_17 - Tu Quyen - Tam Biet Chim En
Eagle 07_18 - Jimmii Jc Nguyen - Tinh Dau
Eagle 07_19 - Tu Quyen - Khi Tinh Yeu Ta Tu
Eagle 07_20 - Tu Quyen - Tim Dau Phut Vui Xua

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:01:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: theunknown
#2 Posted : Tuesday, November 09, 2010 1:47:35 PM(UTC)
Eagle 07_01 - Tú Quyên - Ngây Thơ
Eagle 07_02 - Bao Huy - Kiếp Ve Sầu
Eagle 07_03 - Minh Tuyết - Phút Ban Đầu
Eagle 07_04 - Tú Quyên - Tia Nắng Dưới Mưa
Eagle 07_05 - Jimmii Jc Nguyen - Vĩnh Biệt Màu Xanh
Eagle 07_06 - Tú Quyên - Bên Em Là Biển Rộng
Eagle 07_07 - Thanh Ha - Há Với Chú Ve Con
Eagle 07_08 - Tú Quyên - Chia Tay Trong Mưa
Eagle 07_09 - Jimmii Jc Nguyen - Trái Tim Biết Khóc
Eagle 07_10 - Tú Quyên - Hương Ngọc Lan
Eagle 07_11 - Minh Tuyết - Tình Vở Tàn
Eagle 07_12 - Tú Quyên - Anh Hỏi Em Về Đây
Eagle 07_13 - Jimmii Jc Nguyen - Tình Yêu Còn Xa
Eagle 07_14 - Tú Quyên - Yêu Nhau, Cho Nhau
Eagle 07_15 - Lây Minh - Hiến Dân Trong Mưa
Eagle 07_16 - Tú Quyên - Còn Mãi
Eagle 07_17 - Tú Quyên - Tạm Biệt Chim Én
Eagle 07_18 - Jimmii Jc Nguyen - Tình Đầu
Eagle 07_19 - Tú Quyên - Khi Tình Yêu Tạ Từ
Eagle 07_20 - Tú Quyên - Tìm Đâu Phút Giây Xưa
User: tkaraokeuser
#3 Posted : Thursday, April 12, 2012 3:00:27 PM(UTC)
theunknown Offline có DVD này không? Nếu có và có thể thì upload giùm mọi người nhé :) Cảm ơn rất nhiều... :)
User: tkaraokeuser
#4 Posted : Monday, May 07, 2012 3:00:27 PM(UTC)

Eagle 07_01 - Tú Quyên - Ngây Thơ
Eagle 07_02 - Bảo Huy - Kiếp Ve Sầu
Eagle 07_03 - Minh Tuyết - Phút Ban Đầu
Eagle 07_04 - Tú Quyên - Tia Nắng Dưới Mưa
Eagle 07_05 - Jimmii J.C. Nguyen - Vĩnh Biệt Màu Xanh
Eagle 07_06 - Tú Quyên - Bên Em Là Biển Rộng
Eagle 07_07 - Thanh Hà - Hát Với Chú Ve Con
Eagle 07_08 - Tú Quyên - Chia Tay Trong Mưa
Eagle 07_09 - Jimmii J.C. Nguyen - Trái Tim Biết Khóc
Eagle 07_10 - Tú Quyên - Hương Ngọc Lan
Eagle 07_11 - Minh Tuyết - Tình Vỡ Tan
Eagle 07_12 - Tú Quyên - Anh Hỡi Em Về Đây
Eagle 07_13 - Jimmii J.C. Nguyen - Tình Yêu Còn Xa
Eagle 07_14 - Tú Quyên - Yêu Nhau Cho Nhau
Eagle 07_15 - Lây Minh - Hiến Dâng Trong Mưa
Eagle 07_16 - Tú Quyên - Còn Mãi
Eagle 07_17 - Tú Quyên - Tạm Biệt Chim Én
Eagle 07_18 - Jimmii J.C. Nguyen - Tình Đầu
Eagle 07_19 - Tú Quyên - Khi Tình Yêu Tạ Từ
Eagle 07_20 - Tú Quyên - Tìm Đâu Phút Giây Xưa
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice