Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: caytre
#1 Posted : Sunday, May 12, 2019 12:42:46 PM(UTC)
Chào Admin
Lâu qua' minh`khg xài tkaraoke, gio`minh`mo² lên thi`tkaraoke hoàn toàn khg hiên lên, chi² hiên ra dong`chu² này:

Tkaraoke encountered an unrecouverable error
Press OK to quit TKaraoke. We're sorry for the inconvenience

Xin Admin huong' dân² dùm, minh`co' gui² message privé nhung khg thây' tra² loi`
Xin cam' on nhiêu`
User: Cát Bụi
#2 Posted : Sunday, May 12, 2019 11:33:10 PM(UTC)
Caytre làm như sau
1. Uninstall TKaraokePro
2. Xóa folder cài đặt (C:\Program Files (x86)\TSofts\TKaraokePro)
3. cài đặt lại
User: caytre
#3 Posted : Tuesday, May 21, 2019 5:49:25 AM(UTC)
Antivirus (avas hoac avira) cua² minh`no' chân hoàn toàn tkaraoke,(luc' truoc' lai khg bi), minh`dang déboqué nhung vân~chua duoc, thu² dôi² qua avira cung~chua duoc
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice