Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: ATOZ
#1 Posted : Monday, March 11, 2019 11:33:30 AM(UTC)
nhờ dúp dỡ
bốn năm nay play không phải swich audio track vỉ đã được convert singer qua audio track 1 karaoke track 2 same as mklv
lúc trước play karaoke không có bị trương hơp đang chơi karaoke phải đổi track vì trong setup đã set play mode karaoke
nhưng 2 tuần này chơi karaoke cứ phải nhân nút đổi audio track (file extention VOB Bị phải đổi track)

đẻ chắc ăn trước khi post mình đã vào song khi karaoke phai đổi track coi audio track singger ở track nào dùng VLC player thì thấy singger ở track 1 karaoke track 2 giống MKV FILE

Thanks

Edited by user Monday, March 11, 2019 11:36:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, March 11, 2019 3:15:35 PM(UTC)
O TKaraoke, vao Settings => Play Mode roi chon Karaoke hay Music.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
Users browsing this topic
Guest (3)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice