Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Maiyamato
#1 Posted : Tuesday, January 08, 2019 12:52:06 AM(UTC)
Đất hoang nước ngập chốn thi công
Dựng trại đón quân giữa cánh đồng
Phương tiện máy xe gì cũng thiếu
Vạn điều gian khổ vẫn như không

Hạ tầng tạm đủ vui mừng rỡ
Nền móng êm du nở nức lòng
Chờ đợi thi công xong xưởng máy
Thôi xin chào nhé vẫy tay...xong !
hanoi 2008
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice