Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:53:46 PM(UTC)
Volume 22 - Vòng Tay Cho Em

01. Than Dieu Dai Hiep - Unknown
02. Tup Leu Ly Tuong - Unknown
03. Vong Tay Cho Em - Unknown
04. Duyen Keip - Unknown
05. Ngan Nam Van Doi - Unknown
06. Lan Va Diep 3 - Unknown
073. Toc May - Unknown
08. Da Ta - Unknown
09. Khuc Mua Sau - Unknown
10. Bong Chieu Xua - Unknown
11. Duyen Que - Unknown
12. Da Vu May - Unknown
13. Toi Muon - Unknown
14. Neu Anh Ve Ben Em - Unknown
15. Phut Cuoi - Unknown
16. Tinh Khuc Buon - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:37:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:54:00 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 22_01 - Unknown - Than Dieu Dai Hiep
PVK 22_02 - Unknown - Tup Leu Ly Tuong
PVK 22_03 - Unknown - Vong Tay Cho Em
PVK 22_04 - Unknown - Duyen Keip
PVK 22_05 - Unknown - Ngan Nam Van Doi
PVK 22_06 - Unknown - Lan Va Diep 3
PVK 22_73 - Unknown - Toc May
PVK 22_08 - Unknown - Da Ta
PVK 22_09 - Unknown - Khuc Mua Sau
PVK 22_10 - Unknown - Bong Chieu Xua
PVK 22_11 - Unknown - Duyen Que
PVK 22_12 - Unknown - Da Vu May
PVK 22_13 - Unknown - Toi Muon
PVK 22_14 - Unknown - Neu Anh Ve Ben Em
PVK 22_15 - Unknown - Phut Cuoi
PVK 22_16 - Unknown - Tinh Khuc Buon
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 8:00:21 PM(UTC)
PVK 22_01 - Hoang Tam - Than dieu dai hiep
PVK 22_02 - Thy Thy - Tup leu ly tuong
PVK 22_03 - Ngoc Anh - Vong tay cho em
PVK 22_04 - Chau Dinh An - Duyen kiep
PVK 22_05 - Minh Duc - Ngan nam van doi
PVK 22_06 - Thien Trang - Lan va Diep 3
PVK 22_07 - Quang Thang - Toc may
PVK 22_08 - Ngoc Hoa - Da ta
PVK 22_09 - Chau Dinh An - Khuc mua sau
PVK 22_10 - Hoa Mi - Bong chieu xua
PVK 22_11 - Song ca - Duyen que
PVK 22_12 - Chau Dinh An - Da vu may
PVK 22_13 - Hoang Tam - Toi muon
PVK 22_14 - Ngoc Anh - Neu anh ve ben em
PVK 22_15 - Ngoc Anh - Phut cuoi
PVK 22_16 - Chau Dinh An - Tinh khuc buon
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: qpham2
#4 Posted : Wednesday, March 09, 2011 7:26:11 AM(UTC)
PVK22_01- Hoàng Tâm - Thần điêu đại hiệp.mkv
PVK22_02- Thy Thy - Túp lều lý tưởng.mkv
PVK22_03- Ngọc Anh - Vòng tay cho em.mkv
PVK22_04- Châu Đình An - Duyên kiếp.mkv
PVK22_05- Minh Đức - Ngàn năm vẫn đợi.mkv
PVK22_06- Thiên Trang - Lan và Điệp 3.mkv
PVK22_07- Quang Thang - Tóc mây.mkv
PVK22_08- Ngọc Hoa - Đa tạ.mkv
PVK22_09- Châu Đình An - Khúc mưa sầu.mkv
PVK22_10- Hoạ Mi - Bóng chiều xưa.mkv
PVK22_11- Song ca - Duyên quê.mkv
PVK22_12- Châu Đình Ăn - Dạ vũ mây.mkv
PVK22_13- Hoàng Tâm - Tôi muốn.mkv
PVK22_14- Ngọc Anh - Nếu anh về bên em.mkv
PVK22_15- Ngọc Anh - Phút cuối.mkv
PVK22_16- Châu Đình An - Tình khúc buồn.mkv
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, March 09, 2011 10:16:50 AM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Pvk22_01- Hoàng Tâm - Thần Điêu Đại Hiệp
Pvk22_02- Thy Thy - Túp Lều Lý Tưởng
Pvk22_03- Ngọc Anh - Vòng Tay Cho Em
Pvk22_04- Châu Đình An - Duyên Kiếp
Pvk22_05- Minh Đức - Ngàn Năm Vẫn Đợi
Pvk22_06- Thiên Trang - Lan Và Điệp 3
Pvk22_07- Quang Thang - Tóc Mây
Pvk22_08- Ngọc Hoa - Đa Tạ
Pvk22_09- Châu Đình An - Khúc Mưa Sầu
Pvk22_10- Hoạ Mi - Bóng Chiều Xưa
Pvk22_11- Song Ca - Duyên Quê
Pvk22_12- Châu Đình Ăn - Dạ Vũ Mây
Pvk22_13- Hoàng Tâm - Tôi Muốn
Pvk22_14- Ngọc Anh - Nếu Anh Về Bên Em
Pvk22_15- Ngọc Anh - Phút Cuối
Pvk22_16- Châu Đình An - Tình Khúc Buồn
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice