Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:30:50 PM(UTC)
Volume 06 - Mưa Bụi

01. Neu Anh Dung Hen - Unknown
02. Ke Co Don - Unknown
03. Doan Cuoi Tinh Yeu - Unknown
04. Hoa Bien - Unknown
05. Mot Minh Thoi - Unknown
06. Mong Chieu Xuan - Unknown
07. Nang Ha - Unknown
08. Viet Tu K. B. C - Unknown
09. Mong Uyen Uong Ho Diep - Unknown
10. Thuong Tinh Nhan - Unknown
11. Anh Hay Ve Di - Unknown
12. Mua Bui - Unknown
13. Xe Thu Tinh - Unknown
14. Giot Le Tinh - Unknown
15. Tham Kin - Unknown
16. Gia Tu - Unknown
17. Ve Tham Xu Lanh - Unknown
18. Quynh Huong - Unknown
19. Mau Hoa Pensee - Unknown
20. Thuong Ca Mua Ha - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:37:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:30:59 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 06_01 - Unknown - Neu Anh Dung Hen
PVK 06_02 - Unknown - Ke Co Don
PVK 06_03 - Unknown - Doan Cuoi Tinh Yeu
PVK 06_04 - Unknown - Hoa Bien
PVK 06_05 - Unknown - Mot Minh Thoi
PVK 06_06 - Unknown - Mong Chieu Xuan
PVK 06_07 - Unknown - Nang Ha
PVK 06_08 - Unknown - Viet Tu K & B & C
PVK 06_09 - Unknown - Mong Uyen Uong Ho Diep
PVK 06_10 - Unknown - Thuong Tinh Nhan
PVK 06_11 - Unknown - Anh Hay Ve Di
PVK 06_12 - Unknown - Mua Bui
PVK 06_13 - Unknown - Xe Thu Tinh
PVK 06_14 - Unknown - Giot Le Tinh
PVK 06_15 - Unknown - Tham Kin
PVK 06_16 - Unknown - Gia Tu
PVK 06_17 - Unknown - Ve Tham Xu Lanh
PVK 06_18 - Unknown - Quynh Huong
PVK 06_19 - Unknown - Mau Hoa Pensee
PVK 06_20 - Unknown - Thuong Ca Mua Ha
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: lovemusic
#3 Posted : Thursday, May 19, 2011 5:17:33 PM(UTC)
PV06_01 - Thanh Nam - Neu Anh Dung Hen.mkv
PV06_02 - Thiếu Nữ - Ke Co Don.mkv
PV06_03 - Thanh Nam - Doan Cuoi Tinh Yeu.mkv
PV06_04 - Thanh Nam - Hoa Bien.mkv
PV06_05 - Thiếu Nữ - Mot Minh Thoi.mkv
PV06_07 - Thiếu Nữ - Nang Ha.mkv
PV06_09 - Thiếu Nữ - Mong Uyen Uong Ho Diep.mkv
PV06_10 - Thanh Nam - Thuong Tinh Nhan.mkv
PV06_11 - Thiếu Nữ - Anh Hay Ve Di.mkv
PV06_12 - Thiếu Nữ - Mua Bui.mkv
PV06_13 - Thanh Nam - Xe Thu Tinh.mkv
PV06_14 - Thiếu Nữ - Giot Le Tinh.mkv
PV06_15 - Thiếu Nữ - Tham Kin.mkv
PV06_16 - Thiếu Nữ - Gia Tu.mkv
PV06_17 - Thanh Nam - Ve Tham Xu Lanh.mkv
PV06_18 - Thiếu Nữ - Quynh Huong.mkv
PV06_19 - Thiếu Nữ - Mau Hoa Pensee.mkv
PV06_20 - Thanh Nam - Thuong Ca Mua Ha.mkv
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice