Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 4:13:56 PM(UTC)
Renamed using TKT.

Quote:
NDBD Gold 05_01 - Sơn Tuyền - Trang Tan Tren He Pho
NDBD Gold 05_02 - Huong Lan & Tuấn Vũ - Tam Su Voi Anh
NDBD Gold 05_03 - Thai Châu - Giot Sau Trinh Nu
NDBD Gold 05_04 - Carol Kim - Doi Nga Chia Ly
NDBD Gold 05_05 - Như Mai & Tuấn Vũ - Chieu Thuong Do Thi
NDBD Gold 05_06 - Elvis Phương - Buc Tam Thu
NDBD Gold 05_07 - Sơn Tuyền - Nho Nhau Hoai
NDBD Gold 05_08 - Tuấn Vũ - Cay Dan Bo Quen
NDBD Gold 05_09 - Le Hằng - Nhung Doi Hoa Sim
NDBD Gold 05_10 - Tuấn Vũ - Ga Chieu Pho Nho
NDBD Gold 05_11 - Sơn Tuyền - Yeu mot minh
NDBD Gold 05_12 - Huong Lan & Tuấn Vũ - Xin Tra Lai Thoi Gian
NDBD Gold 05_13 - Che Linh - Nghen Ngao
NDBD Gold 05_14 - Le Hằng - Sau Le Bong
NDBD Gold 05_15 - Le Hằng - Xom Dem
NDBD Gold 05_16 - Tuấn Vũ - Biet Den Bao Gio
NDBD Gold 05_17 - Sơn Tuyền - Pho Dem
NDBD Gold 05_18 - Ngoc Bích - Bao Tinh

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:45:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: crimsonlovez
#2 Posted : Wednesday, October 06, 2010 6:20:48 PM(UTC)
Quote:

NDBD Gold 05_01 - Sơn Tuyền - Trăng Tàn Trên Hè Phố
NDBD Gold 05_02 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Tâm Sự Với Anh
NDBD Gold 05_03 - Thái Châu – Giọt Sầu Trinh Nữ
NDBD Gold 05_04 - Carol Kim - Đôi Ngã Chia Ly
NDBD Gold 05_05 - Như Mai & Tuấn Vũ – Chiều Thương Đô Thị
NDBD Gold 05_06 - Elvis Phương – Bức Tâm Thư
NDBD Gold 05_07 - Sơn Tuyền – Nhớ Nhau Hoài
NDBD Gold 05_08 - Tuấn Vũ - Cây Đàn Bỏ Quên
NDBD Gold 05_09 - Lê Hằng – Những Đồi Hoa Sim
NDBD Gold 05_10 - Tuấn Vũ - Ga Chiều Phố Nhỏ
NDBD Gold 05_11 - Sơn Tuyền - Yêu một mình
NDBD Gold 05_12 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Xin Trã Lại Thời Gian
NDBD Gold 05_13 – Chế Linh – Nghẹn Ngào
NDBD Gold 05_14 – Lệ Hằng – Sầu Lệ Bóng
NDBD Gold 05_15 – Lệ Hằng - Xóm Đêm
NDBD Gold 05_16 - Tuấn Vũ – Biết Đến Bao Giờ
NDBD Gold 05_17 - Sơn Tuyền – Phố Đêm
NDBD Gold 05_18 - Ngọc Bích - Bão Tình
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, September 18, 2013 4:09:53 PM(UTC)
NDBD Gold 05_01 - Sơn Tuyền - Trăng Tàn Trên Hè Phố
NDBD Gold 05_02 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Tâm Sự Với Anh
NDBD Gold 05_03 - Thái Châu – Giọt Sầu Trinh Nữ
NDBD Gold 05_04 - Carol Kim - Đôi Ngã Chia Ly
NDBD Gold 05_05 - Như Mai & Tuấn Vũ – Chiều Thương Đô Thị
NDBD Gold 05_06 - Elvis Phương – Bức Tâm Thư
NDBD Gold 05_07 - Sơn Tuyền – Nhớ Nhau Hoài
NDBD Gold 05_08 - Tuấn Vũ - Cây Đàn Bỏ Quên
NDBD Gold 05_09 - Lê Hằng – Những Đồi Hoa Sim
NDBD Gold 05_10 - Tuấn Vũ - Ga Chiều Phố Nhỏ
NDBD Gold 05_11 - Sơn Tuyền - Yêu Một Mình
NDBD Gold 05_12 - Hương Lan & Tuấn Vũ - Xin Trã Lại Thời Gian
NDBD Gold 05_13 – Chế Linh – Nghẹn Ngào
NDBD Gold 05_14 – Lệ Hằng – Sầu Lệ Bóng
NDBD Gold 05_15 – Lệ Hằng - Xóm Đêm
NDBD Gold 05_16 - Tuấn Vũ – Biết Đến Bao Giờ
NDBD Gold 05_17 - Sơn Tuyền – Phố Đêm
NDBD Gold 05_18 - Ngọc Bích - Bão Tình
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice