Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 4:41:24 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
New Castle 06_01 - HUONG LAN - SONG QUE 1
New Castle 06_02 - THAI CHAU - CO THAM THEO CHONG
New Castle 06_03 - HOAI NAM & HUONG LAN - SONG QUE 2
New Castle 06_04 - THANH HUYEN - TRA LAI THOI GIAN
New Castle 06_05 - CH&TU LUU & PHI NHUNG - THUONG VE MIEN DAT LANH
New Castle 06_06 - THAI CHAU - THUYEN TINH CHU DO BEN
New Castle 06_07 - THANH HUYEN - XIN LAM CHIM RUNG NUI
New Castle 06_08 - HOAI NAM & HUONG LAN - TREN DUONG QUE
New Castle 06_09 - THANH HUYEN - THANH PHO SAU LUNG
New Castle 06_10 - TRUONG VU - CHUNG MINH BA DUA
New Castle 06_11 - HOAI NAM & HUONG LAN - TRANG HON TUOI
New Castle 06_12 - TRUONG VU - CON DUONG MANG TEN EM
New Castle 06_13 - HUONG LAN - SONG QUE 3
New Castle 06_14 - THANH HUYEN - VIET THU TINH
New Castle 06_15 - THAI CHAU - EM OI DUNG NOI NUA
New Castle 06_16 - CH&TU LUU & PHI NHUNG - HOA VONG VANG TRANG
New Castle 06_17 - THANH HUYEN - CHUYEN BA MUA MUA
New Castle 06_18 - TRUONG VU - LA THU CUOI CUNG
New Castle 06_19 - THANH HUYEN - NEN HUONG YEU
New Castle 06_20 - TRUONG VU - VUON TAO NGO

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:43:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: ThanhLoan
#2 Posted : Saturday, November 20, 2010 9:45:05 AM(UTC)
New Castle 06_01 – Hương Lan – Sông Quê 1
New Castle 06_02 – Thái Châu-Cô Thắm Theo Chồng
New Castle 06_03 – Hoài Nam&Hương Lan – Sông Quê 2
New Castle 06_04 – Thanh Tuyền-Trả Lại Thời Gian
New Castle 06_05 – Chung Tử Lưu&Phi Nhung-Thương Về Miến Đất Lạnh
New Castle 06_06 - Thái Châu—Thuyền Tình Chưa Đổ Bến
New Castle 06_07 – Thanh Huyền – Xin Làm Chim Rừng Núi
New Castle 06_08 - Hoài Nam&Hương Lan – Trên Đường Quê
New Castle 06_09 - Thanh Huyền – Thành Phố Sau Lưng
New Castle 06_10 – Trường Vũ – Chúng Mình Ba Đứa
New Castle 06_11 - Hoài Nam&Hương Lan – Trăng Hờn Tuổi
New Castle 06_12 - Trường Vũ – Con Đường Mang Tên Em
New Castle 06_13 - Hương Lan - Sông Quê 3
New Castle 06_14 - Thanh Huyền – Viết Thư Tình
New Castle 06_15 - Thái Châu – Em Đừng Đến Nữa
New Castle 06_16 - Chung Tử Lưu&Phi Nhung – Hoa Vông Vang Trắng
New Castle 06_17 - Thanh Huyền – Chuyện Ba Mùa Mưa
New Castle 06_18 - Trường Vũ – Lá Thư Vuối Cùng
New Castle 06_19 - Thanh Huyền – Nén Hương Yêu
New Castle 06_20 - Trường Vũ – Vườn Tao Ngộ

Edited by user Saturday, November 20, 2010 10:42:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: tkaraokeuser
#3 Posted : Thursday, April 12, 2012 3:17:01 PM(UTC)
Thanh Loan Offline hay anh chị em nào có DVD này và có lòng, xin vui lòng upload nhé :) Xin được cảm ơn trước...
User: Lâm Đăng Huy
#4 Posted : Friday, November 02, 2012 8:17:16 AM(UTC)
thanks for post
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, September 18, 2013 3:52:01 PM(UTC)
New Castle 06_01 - Hương Lan - Sông Quê 1
New Castle 06_02 - Thái Châu - Cô Thắm Theo Chồng
New Castle 06_03 - Hoài Nam & Hương Lan - Sông Quê 2
New Castle 06_04 - Thanh Tuyền - Trả Lại Thời Gian
New Castle 06_05 - Chung Tử Lưu & Phi Nhung - Thương Về Miến Đất Lạnh
New Castle 06_06 - Thái Châu - Thuyền Tình Chưa Đổ Bến
New Castle 06_07 - Thanh Huyền - Xin Làm Chim Rừng Núi
New Castle 06_08 - Hoài Nam & Hương Lan - Trên Đường Quê
New Castle 06_09 - Thanh Huyền - Thành Phố Sau Lưng
New Castle 06_10 - Trường Vũ - Chúng Mình Ba Đứa
New Castle 06_11 - Hoài Nam & Hương Lan - Trăng Hờn Tuổi
New Castle 06_12 - Trường Vũ - Con Đường Mang Tên Em
New Castle 06_13 - Hương Lan - Sông Quê 3
New Castle 06_14 - Thanh Huyền - Viết Thư Tình
New Castle 06_15 - Thái Châu - Em Đừng Đến Nữa
New Castle 06_16 - Chung Tử Lưu & Phi Nhung - Hoa Vông Vang Trắng
New Castle 06_17 - Thanh Huyền - Chuyện Ba Mùa Mưa
New Castle 06_18 - Trường Vũ - Lá Thư Vuối Cùng
New Castle 06_19 - Thanh Huyền - Nén Hương Yêu
New Castle 06_20 - Trường Vũ - Vườn Tao Ngộ
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#6 Posted : Sunday, March 02, 2014 8:24:34 PM(UTC)
New Castle 06_01 - Hương Lan - Sông Quê 1
New Castle 06_02 - Thái Châu - Cô Thắm Theo Chồng
New Castle 06_03 - Hoài Nam & Hương Lan - Sông Quê 2
New Castle 06_04 - Thanh Tuyền - Trả Lại Thời Gian
New Castle 06_05 - Chung Tử Lưu & Phi Nhung - Thương Về Miến Đất Lạnh
New Castle 06_06 - Thái Châu - Thuyền Tình Chưa Đỗ Bến
New Castle 06_07 - Thanh Huyền - Xin Làm Chim Rừng Núi
New Castle 06_08 - Hoài Nam & Hương Lan - Trên Đường Quê
New Castle 06_09 - Thanh Huyền - Thành Phố Sau Lưng
New Castle 06_10 - Trường Vũ - Chúng Mình Ba Đứa
New Castle 06_11 - Hoài Nam & Hương Lan - Trăng Hờn Tuổi
New Castle 06_12 - Trường Vũ - Con Đường Mang Tên Em
New Castle 06_13 - Hương Lan - Sông Quê 3
New Castle 06_14 - Thanh Huyền - Viết Thư Tình
New Castle 06_15 - Thái Châu - Em Đừng Đến Nữa
New Castle 06_16 - Chung Tử Lưu & Phi Nhung - Hoa Vông Vang Trắng
New Castle 06_17 - Thanh Huyền - Chuyện Ba Mùa Mưa
New Castle 06_18 - Trường Vũ - Lá Thư Vuối Cùng
New Castle 06_19 - Thanh Huyền - Nén Hương Yêu
New Castle 06_20 - Trường Vũ - Vườn Tao Ngộ
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice