Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Donvy
#1 Posted : Thursday, October 11, 2012 3:47:10 AM(UTC)
AsiaK S_29_01 - TNguyên & TKhuê - Lưu Bút Ngày Xanh
AsiaK S_29_02 - TNguyên & TKhuê - Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
AsiaK S_29_03 - TNguyên & TKhuê - Trúc Đào
AsiaK S_29_04 - TNguyên & TKhuê - 16 Trăng Tròn
AsiaK S_29_05 - TNguyên & TKhuê - Ngày Sau Sẽ Ra Sao
AsiaK S_29_06 - TNguyên & Ngọc Huyền - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
AsiaK S_29_07 - TNguyên & TKhuê & Ngọc Huyền & Tâm Đoan - Cám Ơn Anh
AsiaK S_29_08 - TNguyên & Thùy Dương - Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu
AsiaK S_29_09 - TNguyên & Thùy Dương - Còn Yêu Trọn Đời
AsiaK S_29_10 - Tường Nguyên - Nhẫn Cỏ Cho Em
AsiaK S_29_11 - TNguyên & TKhuê & Ngọc Huyền - Chuyện Buồn Ngày Xuân & Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu
AsiaK S_29_12 - TNguyên & TKhuê & Anh Khoa - Xóm Đêm
AsiaK S_29_13 - TNguyên & TKhuê & Thanh Phong & Duy Trường - Ly Café Cuối Cùng
AsiaK S_29_14 - TNguyên & TKhuê & Mỹ Huyền - Tình Anh Lính Chiến

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 6:50:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Ai nhanh hon
User: tkaraokeuser
#2 Posted : Saturday, October 13, 2012 8:01:53 AM(UTC)
AsiaK_Selection 29_01 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Lưu Bút Ngày Xanh
AsiaK_Selection 29_02 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
AsiaK_Selection 29_03 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Trúc Đào
AsiaK_Selection 29_04 - Tường Nguyên & Tường Khuê - 16 Trăng Tròn
AsiaK_Selection 29_05 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Ngày Sau Sẽ Ra Sao
AsiaK_Selection 29_06 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
AsiaK_Selection 29_07 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Ngọc Huyền & Tâm Đoan - Cảm Ơn Anh
AsiaK_Selection 29_08 - Tường Nguyên & Thùy Dương - Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu
AsiaK_Selection 29_09 - Tường Nguyên & Thùy Dương - Còn Yêu Trọn Đời
AsiaK_Selection 29_10 - Tường Nguyên - Nhẫn Cỏ Cho Em
AsiaK_Selection 29_11 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Ngọc Huyền - LK Chuyện Buồn Ngày Xuân & Xuân Này Con Không Về Mẹ Ở Đâu
AsiaK_Selection 29_12 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Anh Khoa - Xóm Đêm
AsiaK_Selection 29_13 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Thanh Phong & Duy Trường - Ly Café Cuối Cùng
AsiaK_Selection 29_14 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Mỹ Huyền - Tình Anh Lính Chiến
User: Cỏ Trắng
#3 Posted : Sunday, May 05, 2013 2:39:25 PM(UTC)
AsiaK S_29_01 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Lưu Bút Ngày Xanh
AsiaK S_29_02 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
AsiaK S_29_03 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Trúc Đào
AsiaK S_29_04 - Tường Nguyên & Tường Khuê - 16 Trăng Tròn
AsiaK S_29_05 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Ngày Sau Sẽ Ra Sao
AsiaK S_29_06 - Tường Nguyên & Ngọc Huyền - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
AsiaK S_29_07 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Ngọc Huyền & Tâm Đoan - Cám Ơn Anh
AsiaK S_29_08 - Tường Nguyên & Thùy Dương - Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu
AsiaK S_29_09 - Tường Nguyên & Thùy Dương - Còn Yêu Trọn Đời
AsiaK S_29_10 - Tường Nguyên - Nhẫn Cỏ Cho Em
AsiaK S_29_11 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Ngọc Huyền - Chuyện Buồn Ngày Xuân & Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu
AsiaK S_29_12 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Anh Khoa - Xóm Đêm
AsiaK S_29_13 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Thanh Phong & Duy Trường - Ly Café Cuối Cùng
AsiaK S_29_14 - Tường Nguyên & Tường Khuê & Mỹ Huyền - Tình Anh Lính Chiến
Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice