Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:24:57 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 25_01 - Ngo Thuy Mien - Y Lan - Lien Khuc Ngo Thuy Mien
VSK 25_02 - Unknown - Cat Tien, Andy Quach - Tinh Mai Cach Xa
VSK 25_03 - Unknown - Truong Vu, Tam Doan, Nha Thanh - Lien Khuc Mot Chieu Mua
VSK 25_04 - Unknown - Vpop - Xin Em Dung Noi
VSK 25_05 - Huynh Nhat Tan - Cat Tien - Cung Vui Dem Nay
VSK 25_06 - Minh Ky - Nha Thanh - Mot Chuyen Xe Hoa
VSK 25_07 - Huynh Nhat Tan - Nguyen Khang - Hoi Nguoi Yeu
VSK 25_08 - Huynh Nhat Tan - Diem Lien - Noi Vo Tinh Ngot Ngao
VSK 25_09 - Hoang Nghia - Truong Vu - Hanh Phuc Thuong Dau
VSK 25_10 - Song Ngoc - Y Lan - Rau Ram O Lai
VSK 25_11 - Nguyen Thang - Nguyen Thang - Khoc Cho Them Sau
VSK 25_12 - Unknown - Ha Vy - Nam Muoi Bay Tuoi
VSK 25_13 - Quoc Hung - Cat Tien, Andy Quach - Ngay Chia Tay
VSK 25_14 - Tu Nhi - Che Linh - Cu Tuong Con Trong Tay
VSK 25_15 - Tu Nhi - Ha Vy - Neu Chung Minh Cach Tro
VSK 25_16 - Mai Bich Dung - Tuan Ngoc - Linh Hon Tuong Da
VSK 25_17 - Quoc Bao - Vpop - Giac Mo
VSK 25_18 - Unknown - Cat Tien, Vy - Madonna Medley
VSK 25_19 - Unknown - Ha Vy - Danh Long Sao Anh
VSK 25_20 - Unknown - Tuan Ngoc - Beauty And The Beast

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:36:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: T_P
#2 Posted : Thursday, May 27, 2010 11:34:39 AM(UTC)
Normalized using [url=http://forum.tkaraoke.com/tkf_postst172_Download-TKT-Tai-TKT-Xuong.aspx].

Quote:
Vsk 25_01 - Ý Lan - Liên Khúc Ngô Thụy Miên
Vsk 25_02 - Cát Tiên & Andy Quách - Tình Mãi Cách Xa
Vsk 25_03 - Trường Vũ & Tâm Đoan & Nhã Thanh - Liên Khúc Một Chiều Mưa
Vsk 25_04 - Vpop - Xin Em Đừng Nói
Vsk 25_05 - Cát Tiên - Cùng Vui Đêm Nay
Vsk 25_06 - Nhã Thanh - Một Chuyến Xe Hoa
Vsk 25_07 - Nguyên Khang - Hỡi Người Yêu
Vsk 25_08 - Diễm Liên - Nổi Vô Tình Ngọt Ngào
Vsk 25_09 - Trường Vủ - Hạnh Phúc Thương Đau
Vsk 25_10 - Ý Lan - Rau Răm Ở Lại
Vsk 25_11 - Nguyễn Thắng - Khóc Cho Thêm Sầu
Vsk 25_12 - Hạ Vy - Năm Mười Bảy Tuổi
Vsk 25_13 - Cát Tiên & Andy Quách - Ngày Chia Tay
Vsk 25_14 - Chế Linh - Cứ Tưởng Còn Trong Tay
Vsk 25_15 - Hạ Vy - Nếu Chúng Mình Cách Trở
Vsk 25_16 - Tuấn Ngọc - Linh Hồn Tượng Đá
Vsk 25_17 - Vpop - Giấc Mơ
Vsk 25_18 - Cát Tiên & Vy - Madonna Medley
Vsk 25_19 - Hạ Vy - Đành Lòng Sao Anh
Vsk 25_20 - Tuấn Ngọc - Beauty And The Beast
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: vutruongvedem
#3 Posted : Thursday, August 30, 2012 12:42:58 PM(UTC)
wowowowo minh co the nao download duoc cuon van son nay khogn xin cac ban hay cac anh chi dum cho em nhe , cam on nhieu
User: daovanthuong
#4 Posted : Saturday, October 20, 2012 5:23:01 PM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 25_01 - Ngo Thuy Mien - Y Lan - Lien Khuc Ngo Thuy Mien
VSK 25_02 - Unknown - Cat Tien, Andy Quach - Tinh Mai Cach Xa
VSK 25_03 - Unknown - Truong Vu, Tam Doan, Nha Thanh - Lien Khuc Mot Chieu Mua
VSK 25_04 - Unknown - Vpop - Xin Em Dung Noi
VSK 25_05 - Huynh Nhat Tan - Cat Tien - Cung Vui Dem Nay
VSK 25_06 - Minh Ky - Nha Thanh - Mot Chuyen Xe Hoa
VSK 25_07 - Huynh Nhat Tan - Nguyen Khang - Hoi Nguoi Yeu
VSK 25_08 - Huynh Nhat Tan - Diem Lien - Noi Vo Tinh Ngot Ngao
VSK 25_09 - Hoang Nghia - Truong Vu - Hanh Phuc Thuong Dau
VSK 25_10 - Song Ngoc - Y Lan - Rau Ram O Lai
VSK 25_11 - Nguyen Thang - Nguyen Thang - Khoc Cho Them Sau
VSK 25_12 - Unknown - Ha Vy - Nam Muoi Bay Tuoi
VSK 25_13 - Quoc Hung - Cat Tien, Andy Quach - Ngay Chia Tay
VSK 25_14 - Tu Nhi - Che Linh - Cu Tuong Con Trong Tay
VSK 25_15 - Tu Nhi - Ha Vy - Neu Chung Minh Cach Tro
VSK 25_16 - Mai Bich Dung - Tuan Ngoc - Linh Hon Tuong Da
VSK 25_17 - Quoc Bao - Vpop - Giac Mo
VSK 25_18 - Unknown - Cat Tien, Vy - Madonna Medley
VSK 25_19 - Unknown - Ha Vy - Danh Long Sao Anh
VSK 25_20 - Unknown - Tuan Ngoc - Beauty And The Beast

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice