Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: t_nguyen
#1 Posted : Sunday, September 12, 2010 9:43:31 PM(UTC)
Đây là những shortcuts mà có thì dùng với TKaraoke:

Shortcuts này dùng khi full screen (video only screen)

1. Shift + # or Ctrl + H = tắt/mở tiếng ca sĩ!

2. Ctrl + N = Bài hát tiếp theo (Next Song)

3. Ctrl + 1 or number 1 = Mở 0000 để có thể chọn bài theo số thứ tự

4. Ctrl + P = Tạm ngưng (Pause)

5. Ctrl + R = Trở lại từ đầu (Rewind)

6. Ctrl + I = Thông tin về bài hát (Song's Info)

Shortcut này dùng chọ bài hát theo alphabet khi đang ở song list screen

CTRL + A will scroll to songs start with A
CTRL + B will scroll to songs start with B
so on.....

Hope these help with TKaraoke users!!!

Bây giờ thì đi lấy chai beer uống rồi làm vài bài [cung ch]
[band 2]
Trang Download Karaoke & Phim Miễn Phí -: http://phim2k.com :-
User: Anh Vũ
#2 Posted : Tuesday, June 07, 2011 11:21:26 AM(UTC)
This should have been a Sticky!!! very useful info for n00bies! like myself! lol
User: theunknown
#3 Posted : Monday, August 08, 2011 2:31:04 PM(UTC)
Should edit this with the CTRL+T for Thau & CTRL+K
User: Hai Lúa
#4 Posted : Monday, August 08, 2011 2:47:57 PM(UTC)
Here is the complete shortcuts list:

01. Shift + # or Ctrl + H = tắt/mở tiếng ca sĩ!

02. Ctrl + N = Bài hát tiếp theo (Next Song)

03. Ctrl + 1 or number 1 = Mở 0000 để có thể chọn bài theo số thứ tự

04. Ctrl + P = Tạm ngưng (Pause)

05. Ctrl + R = Trở lại từ đầu (Rewind)

06. Ctrl + I = Thông tin về bài hát (Song's Info)

07. Ctrl + S = Bỏ chuột vào search box và show toolbar để đánh vào từ cần tìm

08. Ctrl + ENTER = Vào/Ra fullscreen mode

09. Ctrl + Backspace = Minimize TKaraoke

10. Ctrl + T = Turn on Recording (Thâu)

11. Ctrl + K = Turn off Recording (Không thâu)

Edited by user Monday, August 08, 2011 2:53:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: CGTT
#5 Posted : Sunday, February 26, 2012 7:31:21 PM(UTC)
Làm sao tắt/mở tiếng ca sĩ trên remote đây?
User: Hai Lúa
#6 Posted : Sunday, February 26, 2012 8:00:51 PM(UTC)
Originally Posted by: CGTT Go to Quoted Post
Làm sao tắt/mở tiếng ca sĩ trên remote đây?

#
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: CGTT
#7 Posted : Monday, February 27, 2012 6:59:42 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
#

I do not think TK accept # character to turn ON/OFF vocal.

It might detect Keypress down events SHIFT & 3 but not # character since I did send the # key to the screen.

I open a notepad and press a key on my remote that has mapped it to SHIFT + 3 to produce the # key but no action on TK


Could you make TK accept the # key only?
User: Hai Lúa
#8 Posted : Monday, February 27, 2012 7:19:54 PM(UTC)
Originally Posted by: CGTT Go to Quoted Post
I do not think TK accept # character to turn ON/OFF vocal.

It might detect Keypress down events SHIFT & 3 but not # character since I did send the # key to the screen.

I open a notepad and press a key on my remote that has mapped it to SHIFT + 3 to produce the # key but no action on TK


Could you make TK accept the # key only?

Try mapping ctrl+h
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: CGTT
#9 Posted : Monday, February 27, 2012 7:26:34 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Try mapping ctrl+h

Unfortunately, I could not map the KeyUp event for Ctrl + H
TK is looking for CTrl and H key up event only.
User: Hai Lúa
#10 Posted : Monday, February 27, 2012 8:23:32 PM(UTC)
Originally Posted by: CGTT Go to Quoted Post
Unfortunately, I could not map the KeyUp event for Ctrl + H
TK is looking for CTrl and H key up event only.

What kind of mapping software won't let you map that? It's not deal yet if you haven't release the button (key_up), unlike pulling the trigger [sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice