Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:15:32 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 13_01 - Khuc Lan - Cat Tien - Oi Tinh Yeu
VSK 13_02 - Bao Tho - Thanh Tuyen, Nha Thanh - Lien Khuc Me
VSK 13_03 - Huynh Nhat Tan - Ngoc Thuy - Chi Mot Lan Yeu
VSK 13_04 - Tu Nhi - Truong Vu - Tinh Khuc Doan Truong
VSK 13_05 - Hoang Quy Phuong - Nguyen Thang - Mot Lan Roi Thoi
VSK 13_06 - Cao Van Lau - Nha Thanh - Da Co Hoai Lang
VSK 13_07 - Unknown - Van Son, Bao Liem, Minh Tri, Quang Minh - Em Con Gai Viet Nam
VSK 13_08 - Lam Phuong - Che Linh, Truong Vu - Lien Khuc Thanh Pho Buon
VSK 13_09 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi - Sugar Sugar
VSK 13_10 - Vu Anh Tuan - Tran Hai Mi - Tinh Den
VSK 13_11 - Tu Quyen - Nguyen Thang, Tu Quyen - Song Trong Phut Giay
VSK 13_12 - Nhat Dang Khoa - Cat Tien - Oi Tinh Yeu 2
VSK 13_13 - Tung Giang - Nguyen Thang - Nguoi Ra Di
VSK 13_14 - Huynh Nhat Tan - Tam Doan - Noi Doi
VSK 13_15 - Pham Duy - Nha Thanh - Chieu Ve Tren Song
VSK 13_16 - Huynh Nhat Tan - Van Son - Quan Thai
VSK 13_17 - Nhat Dang Khoa - Truong Vu - Tien Em Theo Chong
VSK 13_18 - Huynh Nhat Tan - Ngoc Thuy - Nu Hon Lua Doi
VSK 13_19 - Huynh Nhat Tan - Bao Liem - Ken Vo
VSK 13_20 - Unknown - Minh Tri - Party

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:37:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Mrboy
#2 Posted : Friday, May 13, 2011 1:07:31 PM(UTC)
Vsk 13_01 - Cát Tiên - Ôi Tình Yêu
Vsk 13_02 - Thanh Tuyền, Nhã Thanh - Liên Khũc Mẹ
Vsk 13_03 - Ngọc Thúy - Chỉ Một Lần Yêu
Vsk 13_04 - Trường Vũ - Tình Khúc Đoạn Trường
Vsk 13_05 - Nguyên Thang - Một Lần Rồi Thôi
Vsk 13_06 - Nhã Thanh - Dạ Cổ Hoài Lang
Vsk 13_07 - Vân Son, Bảo Liêm, Minh Trí, Quang Minh - Em Con Gái Việt Nam
Vsk 13_08 - Chế Linh, Trường Vũ - Liên Khúc Thành Phố Buồn
Vsk 13_09 - Minh Trí, Việt Thi - Sugar Sugar
Vsk 13_10 - Trần Hải Mi - Tình Đến
Vsk 13_11 - Nguyên Thang, Tú Quyên - Sống Trong Phút Giây
Vsk 13_12 - Cát Tiên - Ôi Tình Yêu 2
Vsk 13_13 - Nguyên Thang - Người Ra Đi
Vsk 13_14 - Tâm Đoan - Nói Dối
Vsk 13_15 - Nhã Thanh - Chiều Về Trên Sông
Vsk 13_16 - Vân Sơn - Quán Thái
Vsk 13_17 - Trường Vũ - Tiễn Em Theo Chồng
Vsk 13_18 - Ngọc Thúy - Nụ Hôn Lứa Đôi
Vsk 13_19 - Bảo Liêm - Kén Vợ
Vsk 13_20 - Minh Trí - Party
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice