Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 19, 2010 9:07:00 PM(UTC)
Tải video hướng dẫn xuống và dùng TKaraoke hay VLC để mở ra xem. Hoặc xem YouTube clip (hình không được rỏ lắm).

Lưu ý: Bở bước "Đặt tên mỗi bài hát" (ở 04:00 trong video), các bạn có thể dùng TKT để rename nguyên đĩa trong vòng vài giây thay vì phải rename từng bài giống trong video. Video này được tạo trước khi TKT có chức năng tự động rename này.

Edited by moderator Tuesday, September 27, 2011 10:33:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice