Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: hueytheasian
#1 Posted : Monday, April 19, 2010 3:42:43 AM(UTC)
01 - Huong Lan - Dieu buon phuong nam
02 - Che Thanh - Yeu Em Cau Ho
03 - Long Nhat - Chung Vang Trang Doi
04 - Ngoc Huyen - Giong Ca Di Vang
05 - Lam Minh - Ai Thuong Yeu Em
06 - Quang Linh - Con Sao Sang Song
07 - Kim Tieu Long - Con Do Trang Cho Doi
08 - Huong Lan - Tro Lai Bac Lieu
09 - Thanh Ngan - Sa Mua Giong (vong co)
10 - Vũ Duy - Thao Thuc Vi Em
11 - Cam Ly - Tha Trang Tha Den
12 - Ngan Hue Che Phong - An Nan
13 - Lam Minh - Boi Bac
14 - Quang Linh - Rat Hue
15 - Ha Phuong - Chieu Mua Qua Song
16 - Ngo Quoc Linh - Chieu Ha Vang
17 - Dinh Van - Khung Troi Tuoi Mong
18 - Bao Yen - Tam Biet Hue
19 - Trong Phuc - Thoi Doi
20 - Huong Lan - Vong dua Tinh Cu
21 - Long nhat - Van Yeu Trong Doi Cho
22 - Ngoc Son - Chieu Lang Em
23 - Tai Linh & Dinh Van - Dem Cam Cau
24 - Quan Linh - Ngai Ngung
25 - Cam Ly - Em Gai Que
26 - Trong Phuc - Tim Dau
27 - Lam Minh - Chuyen Chung minh
28 - Ngoc Son - Ky Niem Nao Buon
29 - Che Thanh & Phuong Thuy - Chuyen Thuong tinh
30 - Quang Linh - Em Ve Voi Nguoi
31 - Bao Yen - Cau Ho Ben Bo Hien Luong
32 - Thanh Ngan - Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa
33 - Che Phong - Tieng Hat Chim Da Da
34 - Huong Lan - Chan Que
35 - Khanh Duy - Bang Long Di Em
36 - Quang Linh & Lan Phuong - Duyen Tinh
37 - Vũ Duy - Khi Pho Thi Len Den
38 - Long Nhat - Tinh Hue
39 - Quach Tuan Do - Khuc tinh Ca Xu Hue
40 - Cam Ly - Chim Trang Mo Coi
41 - Thuy Trang & Trong Phuc - Chieu Cuoi Tuan
42 - Huong Lan - Noi Dau Ngot Ngao
43 - Ngo Quoc Linh - Toi Khong Co Don
44 - Quang Linh & Ha Phuong - Thuyen Hoa
45 - Thanh Ngan - Nho Hoai Hau Giang
46 - Ngoc Son - Qua Ngo Nha Em
47 - Cam Ly - Lo Duyen
48 - Quang Linh Con Sao Sang Song
49 - Cam Ly - Mua Mien Trung
50 - Ngoc Son - Huong Toc Ma Non

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:41:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Nu_B
#2 Posted : Monday, March 21, 2011 5:55:41 PM(UTC)
01. Dieu buon phuong nam - Huong Lan
02. Yeu Em Cau Ho - Che Thanh
03. Chung Vang Trang Doi - Long Nhat
04. Giong Ca Di Vang - Ngoc Huyen
05. Ai Thuong Yeu Em - Lam Minh
06. Con Sao Sang Song - Quang Linh
07. Con Do Trang Cho Doi - Kim Tieu Long
08. Tro Lai Bac Lieu - Huong Lan
09. Sa Mua Giong (Tan co) - Thanh Ngan
10. Thao Thuc Vi Em - Vũ Duy
11. Tha Trang Tha Den - Cam Ly
12. An Nan - Ngan Hue & Che Phong
13. Boi Bac - Lam Minh
14. Rat Hue - Quang Linh
15. Chieu Mua Qua Song - Ha Phuong
16. Chieu Ha Vang - Ngo Quoc Linh
17. Khung Troi Tuoi Mong - Dinh Van
18. Tam Biet Hue - Bao Yen
19. Thoi Doi - Trong Phuc
20. Vong dua Tinh Cu - Huong Lan
21. Van Yeu Trong Doi Cho - Long nhat
22. Chieu Lang Em - Ngoc Son
23. Dem Cam Cau - Tai Linh & Dinh Van
24. Ngai Ngung - Quang Linh
25. Em Gai Que - Cam Ly
26. Tim Dau - Trong Phuc
27. Chuyen Chung minh - Lam Minh
28. Ky Niem Nao Buon - Ngoc Son
29. Chuyen Thuong tinh - Che Thanh & Phuong Thuy
30. Em Ve Voi Nguoi - Quang Linh
31. Cau Ho Ben Bo Hien Luong - Bao Yen
32. Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa - Thanh Ngan
33. Tieng Hat Chim Da Da - Che Phong
34. Chan Que - Huong Lan
35. Bang Long Di Em - Khanh Duy
36. Duyen Tinh - Quang Linh & Lan Phuong
37. Khi Pho Thi Len Den - Vũ Duy
38. Tinh Hue - Long Nhat
39. Khuc tinh Ca Xu Hue - Quach Tuan Do
40. Chim Trang Mo Coi - Cam Ly
41. Chieu Cuoi Tuan - Thuy Trang & Trong Phuc
42. Noi Dau Ngot Ngao - Huong Lan
43. Toi Khong Co Don - Ngo Quoc Linh
44. Thuyen Hoa - Quang Linh & Ha Phuong
45. Nho Hoai Hau Giang - Thanh Ngan
46. Qua Ngo Nha Em - Ngoc Son
47. Lo Duyen - Cam Ly
48. Con Sao Sang Song - Quang Linh
49. Mua Mien Trung - Cam Ly
50. Huong Toc Ma Non - Ngoc Son

Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
SD Boi Bac_01 - Huong Lan - Dieu buon phuong nam
SD Boi Bac_02 - Che Thanh - Yeu Em Cau Ho
SD Boi Bac_03 - Long Nhat - Chung Vang Trang Doi
SD Boi Bac_04 - Ngoc Huyen - Giong Ca Di Vang
SD Boi Bac_05 - Lam Minh - Ai Thuong Yeu Em
SD Boi Bac_06 - Quang Linh - Con Sao Sang Song
SD Boi Bac_07 - Kim Tieu Long - Con Do Trang Cho Doi
SD Boi Bac_08 - Huong Lan - Tro Lai Bac Lieu
SD Boi Bac_09 - Thanh Ngan - Sa Mua Giong (Tan co)
SD Boi Bac_10 - Vũ Duy - Thao Thuc Vi Em
SD Boi Bac_11 - Cam Ly - Tha Trang Tha Den
SD Boi Bac_12 - Ngan Hue & Che Phong - An Nan
SD Boi Bac_13 - Lam Minh - Boi Bac
SD Boi Bac_14 - Quang Linh - Rat Hue
SD Boi Bac_15 - Ha Phuong - Chieu Mua Qua Song
SD Boi Bac_16 - Ngo Quoc Linh - Chieu Ha Vang
SD Boi Bac_17 - Dinh Van - Khung Troi Tuoi Mong
SD Boi Bac_18 - Bao Yen - Tam Biet Hue
SD Boi Bac_19 - Trong Phuc - Thoi Doi
SD Boi Bac_20 - Huong Lan - Vong dua Tinh Cu
SD Boi Bac_21 - Long nhat - Van Yeu Trong Doi Cho
SD Boi Bac_22 - Ngoc Son - Chieu Lang Em
SD Boi Bac_23 - Tai Linh & Dinh Van - Dem Cam Cau
SD Boi Bac_24 - Quang Linh - Ngai Ngung
SD Boi Bac_25 - Cam Ly - Em Gai Que
SD Boi Bac_26 - Trong Phuc - Tim Dau
SD Boi Bac_27 - Lam Minh - Chuyen Chung minh
SD Boi Bac_28 - Ngoc Son - Ky Niem Nao Buon
SD Boi Bac_29 - Che Thanh & Phuong Thuy - Chuyen Thuong tinh
SD Boi Bac_30 - Quang Linh - Em Ve Voi Nguoi
SD Boi Bac_31 - Bao Yen - Cau Ho Ben Bo Hien Luong
SD Boi Bac_32 - Thanh Ngan - Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa
SD Boi Bac_33 - Che Phong - Tieng Hat Chim Da Da
SD Boi Bac_34 - Huong Lan - Chan Que
SD Boi Bac_35 - Khanh Duy - Bang Long Di Em
SD Boi Bac_36 - Quang Linh & Lan Phuong - Duyen Tinh
SD Boi Bac_37 - Vũ Duy - Khi Pho Thi Len Den
SD Boi Bac_38 - Long Nhat - Tinh Hue
SD Boi Bac_39 - Quach Tuan Do - Khuc tinh Ca Xu Hue
SD Boi Bac_40 - Cam Ly - Chim Trang Mo Coi
SD Boi Bac_41 - Thuy Trang & Trong Phuc - Chieu Cuoi Tuan
SD Boi Bac_42 - Huong Lan - Noi Dau Ngot Ngao
SD Boi Bac_43 - Ngo Quoc Linh - Toi Khong Co Don
SD Boi Bac_44 - Quang Linh & Ha Phuong - Thuyen Hoa
SD Boi Bac_45 - Thanh Ngan - Nho Hoai Hau Giang
SD Boi Bac_46 - Ngoc Son - Qua Ngo Nha Em
SD Boi Bac_47 - Cam Ly - Lo Duyen
SD Boi Bac_48 - Quang Linh - Con Sao Sang Song
SD Boi Bac_49 - Cam Ly - Mua Mien Trung
SD Boi Bac_50 - Ngoc Son - Huong Toc Ma Non

Edited by user Monday, March 21, 2011 6:04:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: ytiger
#3 Posted : Thursday, April 14, 2011 8:40:52 AM(UTC)
SD Bội Bạc_01 - Hương Lan - Điệu buồn phương Nam
SD Bội Bạc_02 - Chế Thanh - Yêu Em Câu Hò
SD Bội Bạc_03 - Long Nhật - Chung Vắng Trăng Đợi
SD Bội Bạc_04 - Ngọc Huyền - Giọng Ca Dĩ Vãng
SD Bội Bạc_05 - Lâm Minh - Ai Thương Yêu Em
SD Bội Bạc_06 - Quang Linh - Con Sáo Sang Sông
SD Bội Bạc_07 - Kim Tiểu Long - Con Đò Trắng Chờ Đợi
SD Bội Bạc_08 - Hương Lan - Trở Lại Bạc Liêu
SD Bội Bạc_09 - Thanh Ngân - Sa Mưa Giông (Tân cổ)
SD Bội Bạc_10 - Vũ Duy - Thao Thức Vì Em
SD Bội Bạc_11 - Cẩm Ly - Thà Trắng Thà Đen
SD Bội Bạc_12 - Ngan Huê & Chế Phong - Ăn Năn
SD Bội Bạc_13 - Lâm Minh - Bội Bạc
SD Bội Bạc_14 - Quang Linh - Rất Huế
SD Bội Bạc_15 - Hà Phương - Chiều Mưa Qua Sông
SD Bội Bạc_16 - Ngô Quốc Linh - Chiều Hạ Vàng
SD Bội Bạc_17 - Đình Vân - Khung Trời Tuổi Mộng
SD Bội Bạc_18 - Bảo Yến - Tạm Biệt Huế
SD Bội Bạc_19 - Trọng Phúc - Thói Đời
SD Bội Bạc_20 - Hương Lan - Võng đưa Tình Cũ
SD Bội Bạc_21 - Long Nhật - Vẫn Yêu Trong Đợi Chờ
SD Bội Bạc_22 - Ngọc Sơn - Chiều Làng Em
SD Bội Bạc_23 - Tài Linh & Đình Vân - Đêm Cắm Câu
SD Bội Bạc_24 - Quang Linh - Ngại Ngùng
SD Bội Bạc_25 - Cẩm Ly - Em Gái Quê
SD Bội Bạc_26 - Trọng Phúc - Tim Đau
SD Bội Bạc_27 - Lâm Minh - Chuyện Chúng Mình
SD Bội Bạc_28 - Ngọc Sơn - Kỷ Niệm Nào Buồn
SD Bội Bạc_29 - Chế Thanh & Phương Thúy - Chuyện Thường tình
SD Bội Bạc_30 - Quang Linh - Em Về Với Người
SD Bội Bạc_31 - Bảo Yến - Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương
SD Bội Bạc_32 - Thanh Ngân - Hành Trình Trên Đất Phù Sa
SD Bội Bạc_33 - Chế Phong - Tieng Hát Chim Đa Đa
SD Bội Bạc_34 - Hương Lan - Chân Quê
SD Bội Bạc_35 - Khánh Duy - Bằng Lòng Đi Em
SD Bội Bạc_36 - Quang Linh & Lan Phương - Duyên Tình
SD Bội Bạc_37 - Vũ Duy - Khi Phố Thị Lên Đèn
SD Bội Bạc_38 - Long Nhật - Tình Huế
SD Bội Bạc_39 - Quách Tuấn Đỗ - Khúc tình Ca Xứ Huế
SD Bội Bạc_40 - Cẩm Ly - Chim Trắng Mồ Côi
SD Bội Bạc_41 - Thùy Trang & Trọng Phúc - Chiều Cuối Tuần
SD Bội Bạc_42 - Hương Lan - Nỗi Đau Ngọt Ngào
SD Bội Bạc_43 - Ngô Quốc Linh - Toi Không Cô Đơn
SD Bội Bạc_44 - Quang Linh & Hà Phương - Thuyền Hoa
SD Bội Bạc_45 - Thanh Ngân - Nhớ Hoài Hậu Giang
SD Bội Bạc_46 - Ngọc Sơn - Qua Ngõ Nhà Em
SD Bội Bạc_47 - Cẩm Ly - Lỡ Duyên
SD Bội Bạc_48 - Quốc Dũng - Giai Điệu Quê Hương
SD Bội Bạc_49 - Cẩm Ly - Mưa Miền Trung
SD Bội Bạc_50 - Ngọc Sơn - Hương Tóc Mạ Non
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice