Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:57:24 PM(UTC)
Volume 24 - Tiếc Nhớ Người Yêu

01. Trang Nhat Ky - Unknown
02. Nguoi Yeu - Unknown
03. Tiec Nho Nguoi Yeu - Unknown
04. Hoa Trang - Unknown
05. Mang Tron Niem Dau - Unknown
06. Neu Mot Ngay - Unknown
07. Tuoi Da Buon - Unknown
08. Diem Xua - Unknown
09. Thu Sau - Unknown
10. Mot Lan Cuoi - Unknown
11. Dung Noi Xa Nhau - Unknown
12. Em Di Mua Cuoi - Unknown
13. Neu Ai Co Hoi - Unknown
14. Ke Co Don - Unknown
15. Chieu - Unknown
16. Doi Nga Doi Ta - Unknown
17. Chieu Tuong Nho - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:36:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:57:31 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 24_01 - Unknown - Trang Nhat Ky
PVK 24_02 - Unknown - Nguoi Yeu
PVK 24_03 - Unknown - Tiec Nho Nguoi Yeu
PVK 24_04 - Unknown - Hoa Trang
PVK 24_05 - Unknown - Mang Tron Niem Dau
PVK 24_06 - Unknown - Neu Mot Ngay
PVK 24_07 - Unknown - Tuoi Da Buon
PVK 24_08 - Unknown - Diem Xua
PVK 24_09 - Unknown - Thu Sau
PVK 24_10 - Unknown - Mot Lan Cuoi
PVK 24_11 - Unknown - Dung Noi Xa Nhau
PVK 24_12 - Unknown - Em Di Mua Cuoi
PVK 24_13 - Unknown - Neu Ai Co Hoi
PVK 24_14 - Unknown - Ke Co Don
PVK 24_15 - Unknown - Chieu
PVK 24_16 - Unknown - Doi Nga Doi Ta
PVK 24_17 - Unknown - Chieu Tuong Nho
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 8:01:43 PM(UTC)
PVK 24_01 - Thien Ha - Trang nhat ky
PVK 24_02 - Tuan Tu - Phuong yeu
PVK 24_03 - Ngoc Loan - Tiec nho nguoi yeu (Tiec Thuong)
PVK 24_04 - Thanh Hung - Hoa trang
PVK 24_05 - Tam Nhu - Mang tron niem dau
PVK 24_06 - Thy Thy - Neu mot ngay
PVK 24_07 - Minh Duc - Tuoi da buon
PVK 24_08 - Minh Duc - Diem xua
PVK 24_09 - Thy Thy - Thu sau
PVK 24_10 - Chau Dinh An - Mot lan cuoi
PVK 24_11 - Thien Trang - Dung noi xa nhau
PVK 24_12 - Minh Quan - Em di mua cuoi
PVK 24_13 - Minh Quan - Neu ai co hoi
PVK 24_14 - Hong Lan - Ke co don
PVK 24_15 - Minh Thu - Chieu
PVK 24_16 - Minh Thu - Doi nga doi ta
PVK 24_17 - Lan Ngoc - Chieu tuong nho
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: qpham2
#4 Posted : Wednesday, March 09, 2011 7:23:30 AM(UTC)
PVK24_01- Thiên Hà - Trang nhật ký.mkv
PVK24_02- Tuấn Tu - Phượng yêu.mkv
PVK24_03- Ngọc Loan - Tiếc nhớ người yêu (Donna Donna).mkv
PVK24_04- Thanh Hùng - Hoa trắng.mkv
PVK24_05- Tâm Như - Mang trọn niềm đau.mkv
PVK24_06- Thy Thy - Nếu một ngày.mkv
PVK24_07- Minh Đức - Tuổi đá buồn.mkv
PVK24_08- Minh Đức - Diễm xưa.mkv
PVK24_09- Thy Thy - Thu sầu.mkv
PVK24_10- Châu Đình An - Một lần cuối.mkv
PVK24_11- Thiên Trang - Đừng nói xa nhau.mkv
PVK24_12- Minh Quân - Em đi mùa cưới.mkv
PVK24_13- Minh Quân - Nếu ai có hỏi.mkv
PVK24_14- Hồng Lan - Kẻ cô đơn.mkv
PVK24_15- Minh Thư - Chiều.mkv
PVK24_16- Minh Thư - Đôi ngã đôi ta.mkv
PVK24_17- Lan Ngọc - Chiều tưởng nhớ.mkv
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, March 09, 2011 10:15:46 AM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Pvk24_01- Thiên Hà - Trang Nhật Ký
Pvk24_02- Tuấn Tu - Phượng Yêu
Pvk24_03- Ngọc Loan - Tiếc Nhớ Người Yêu (Donna Donna)
Pvk24_04- Thanh Hùng - Hoa Trắng
Pvk24_05- Tâm Như - Mang Trọn Niềm Đau
Pvk24_06- Thy Thy - Nếu Một Ngày
Pvk24_07- Minh Đức - Tuổi Đá Buồn
Pvk24_08- Minh Đức - Diễm Xưa
Pvk24_09- Thy Thy - Thu Sầu
Pvk24_10- Châu Đình An - Một Lần Cuối
Pvk24_11- Thiên Trang - Đừng Nói Xa Nhau
Pvk24_12- Minh Quân - Em Đi Mùa Cưới
Pvk24_13- Minh Quân - Nếu Ai Có Hỏi
Pvk24_14- Hồng Lan - Kẻ Cô Đơn
Pvk24_15- Minh Thư - Chiều
Pvk24_16- Minh Thư - Đôi Ngã Đôi Ta
Pvk24_17- Lan Ngọc - Chiều Tưởng Nhớ
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice