Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: chotnhoav
#1 Posted : Thursday, April 22, 2010 11:07:57 PM(UTC)
Tinh MTV 14 - Don Ho & Ha Vy & Huy Vu & Shayla - Lien Khuc Tinh 2 In Shanghai
Tinh MTV 14 - Minh Tuyet - Dau Tinh Da Xa
Tinh MTV 14 - Don Ho & Ha Vy - Cuoc Tinh Da Xa
Tinh MTV 14 - Huy Vu - Ngay Do Dau Buon
Tinh MTV 14 - Tu Quyen - Tinh Em Con Mai
Tinh MTV 14 - Minh Chanh & Helena Ngoc Hong - Vang Trang Khoc
Tinh MTV 14 - Truong Vu - Ngheo Ma Co Tinh
Tinh MTV 14 - Luu My Linh - Lien Khuc Chuyen Tinh Khong Di Vang
Tinh MTV 14 - Ha Vy & Diem Lien & Tu Quyen - Lien Khuc Dan Ca 2
Tinh MTV 14 - Shayla - Foolish Beat
Tinh MTV 14 - Johnny Dung - Sai Lam Van La Anh
Tinh MTV 14 - Truc Lam & Truc Linh - God Is A Girl - Thien Thanh Bong Dem
Tinh MTV 14 - Tuong Nguyen - Thuong Tham
Tinh MTV 14 - Cam Ly - Mua Mua Di Qua
Tinh MTV 14 - Kevin Hoa & Vina Uyen & Justin & Fashion Show - Lien Khuc Modern Talking
Tinh MTV 14 - Jimmy JC Nguyen - Em Di Noi Ay
Tinh MTV 14 - Huy Vu & Diem Linh - Nho Mai Nhau Thoi
Tinh MTV 14 - Gia Linh - Giot Le Sau
Tinh MTV 14 - Gia Huy - Hay Ve Day Ben Anh
Tinh MTV 14 - Ha Vy - Vu Cai Trong Com
Tinh MTV 14 - Ha Vy & Diem Linh & Luu My Linh & Tu Quyen & Huy Vu & Gia Huy & Kevin Hoa & Minh Chanh - Lien Khuc Ta Ao Viet Nam

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:24:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: crimsonlovez
#2 Posted : Sunday, October 03, 2010 12:33:28 PM(UTC)
chotnhoav wrote:
Tình MTV 14_01 - Don Hồ & Hạ Vy & Huy Vũ & Shayla - Liên Khúc Tình 2 In Shanghai
Tình MTV 14_02 - Minh Tuyết - Dẫu Tình Đã Xa
Tình MTV 14_03 - Don Hồ & Hạ Vy - Cuộc Tình Đã Xa
Tình MTV 14_04 - Huy Vũ - Ngày Đó Đau Buồn
Tình MTV 14_05 - Tú Quyên - Tình Em Còn Mãi
Tình MTV 14_06 - Minh Chánh & Helena Ngọc Hồng - Vằng Trăng Khóc
Tình MTV 14_07 - Trường Vũ - Nghèo Mà Có Tình
Tình MTV 14_08 - Lưu Mỹ Linh - Liên Khúc Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Tình MTV 14_09 - Hạ Vy & Diễm Liên & Tú Quyên - Liên Khúc Dân Ca 2
Tình MTV 14_10 - Shayla - Foolish Beat
Tình MTV 14_11 - Johnny Dũng - Sai Lầm Vẫn Là Anh
Tình MTV 14_12 - Trúc Lâm & Trúc Linh - God Is A Girl - Thiên Thần Bóng Đêm
Tình MTV 14_13 – Tường Nguyên - Thương Thầm
Tình MTV 14_14 – Cẫm Ly - Mùa Mưa Đi Qua
Tình MTV 14_15 - Kevin Hòa & Vina Uyên & Justin & Fashion Show - Liên Khúc Modern Talking
Tình MTV 14_16 - Jimmy JC Nguyễn - Em Đi Noi Ấy
Tình MTV 14_17 - Huy Vũ & Diễm Liên – Nhớ Mãi Nhau Thôi
Tình MTV 14_18 - Gia Linh – Giọt Lệ Sầu
Tình MTV 14_19 - Gia Huy - Hãy Về Đây Bên Anh
Tình MTV 14_20 – Hạ Vy - Vũ Cái Trống Cơm
Tình MTV 14_21 – Hạ Vy & Diễm Liên & Lưu Mỹ Linh & Tú Quyên & Huy Vũ & Gia Huy & Kevin Hòa & Minh Chánh - Liên Khúc Tà Áo Việt Nam

User: thong thai
#3 Posted : Wednesday, November 10, 2010 10:26:10 AM(UTC)
cam on ban nhieu
User: gianghh
#4 Posted : Thursday, November 18, 2010 5:52:39 AM(UTC)
Thanks!
User: do giang nam
#5 Posted : Monday, September 05, 2011 4:28:49 PM(UTC)
Down ở mục nào nhỉ?
User: CaliMoon
#6 Posted : Sunday, October 09, 2011 6:37:43 PM(UTC)
thanks
Con đường anh đi nếu lỡ như đau buồn
Thì hãy nhớ anh vẫn luôn còn có em
Chờ yêu anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy
User: Donvy
#7 Posted : Monday, November 05, 2012 4:42:41 AM(UTC)
DV chỉ sửa lại lỗi chính tả


Tinh MTV 14_01 - Don Hồ & Hạ Vy & Huy Vũ & Shayla - LK Tình 2 In Shanghai
Tinh MTV 14_02 - Minh Tuyết - Dẫu Tình Đã Xa
Tinh MTV 14_03 - Don Hồ & Hạ Vy - Cuộc Tình Đã Xa
Tinh MTV 14_04 - Huy Vũ - Ngày Đó Đau Buồn
Tinh MTV 14_05 - Tú Quyên - Tình Em Còn Mãi
Tinh MTV 14_06 - Minh Chánh & Helena Ngọc Hồng - Vầng Trăng Khóc
Tinh MTV 14_07 - Trường Vũ - Nghèo Mà Có Tình
Tinh MTV 14_08 - Lưu Mỹ Linh - LK Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Tinh MTV 14_09 - Hạ Vy & Diễm Liên & Tú Quyên - LK Dân Ca 2
Tinh MTV 14_10 - Shayla - Foolish Beat
Tinh MTV 14_11 - Johnny Dũng - Sai Lầm Vẫn Là Anh
Tinh MTV 14_12 - Trúc Lam & Trúc Linh - God Is A Girl (Thiên Thần Bóng Đêm)
Tinh MTV 14_13 - Tường Nguyên - Thương Thầm
Tinh MTV 14_14 - Cẩm Ly - Mùa Mưa Đi Qua
Tinh MTV 14_15 - Kevin Khoa & Vina Uyên & Justin & Fashion Show - LK Modern Talking
Tinh MTV 14_16 - Jimmy JC Nguyễn - Em Đi Noi Ấy
Tinh MTV 14_17 - Huy Vũ & Diễm Liên - Nhớ Mãi Nhau Thôi
Tinh MTV 14_18 - Gia Linh - Giọt Lệ Sầu
Tinh MTV 14_19 - Gia Huy - Hãy Về Đây Bên Anh
Tinh MTV 14_20 - Hạ Vy - Vỗ Cái Trống Cơm
Tinh MTV 14_21 - Tốp Ca - LK Tà Áo Việt Nam

Edited by user Monday, November 05, 2012 4:47:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Ai nhanh hon
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice