Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Post a reply
From:
Message:
Add Smiley

Loading...
Loading...


Maximum number of characters in each post is: 132767
Bold Italic Underline   Highlight Quote Choose Language for Syntax Highlighting Insert Image Create Link   Unordered List Ordered List   Left Justify Center Justify Right Justify   Outdent Indent   More BBCode Tags Check Spelling
Font Color: Font Size:
Security Image:
Enter The Letters From The Security Image:
  Preview Post Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
Cát Bụi Posted: Sunday, March 15, 2015 6:26:59 PM(UTC)
 
Originally Posted by: bermuda Go to Quoted Post
1) mình Register , điền hết những ô, xong thì nó báo là tên đã tồn tại.
2) quay qua đăng nhập thì nó báo là mật mả chưa đăng ký ?

Cứ quay lòng vòng.. mong Admin làm ơn giúp dùm em làm sao để vào được Tkaraoke database.

Chân thành cám ơn trước.


Tài khoản bạn đăng ký đã lâu không đăng nhập, có lẽ đã quên mật khẩu. CB đã reset mật khẩu cho bạn. Vui lòng kiểm tra PM


bermuda Posted: Sunday, March 15, 2015 5:15:08 PM(UTC)
 
1) mình Register , điền hết những ô, xong thì nó báo là tên đã tồn tại.
2) quay qua đăng nhập thì nó báo là mật mả chưa đăng ký ?

Cứ quay lòng vòng.. mong Admin làm ơn giúp dùm em làm sao để vào được Tkaraoke database.

Chân thành cám ơn trước.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice