Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: quangnhutbaohan
#1 Posted : Sunday, June 03, 2012 12:04:32 AM(UTC)http://i720.photobucket.com/albums/ww208/benxuado/601_DVD057_sai-gon-ky-niem_399x557.jpg

http://www.minhtan.com/images/detailed/126/ak057b.jpg

http://www.minhtan.com/images/thumbnails/126/120/175/ak057b.jpg
phát hành 6-8-2012

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 6:53:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Donvy
#2 Posted : Sunday, June 03, 2012 3:49:49 AM(UTC)
Thanh you for the info
Ai nhanh hon
User: Hai Lúa
#3 Posted : Friday, June 08, 2012 4:18:25 PM(UTC)
Use this file for TKaraoke to pickup the song names correctly:
%album% - %song% - %singer%.tksns

AsiaK 057_01 - Sàigòn Ơi, Vĩnh Biệt - Hồ Hoàng Yến, Hợp Ca Asia
AsiaK 057_02 - Một Thoáng Sàigòn, Mưa - Philip Huy, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân
AsiaK 057_03 - Mời Em Về - Y Phương
AsiaK 057_04 - Ghé Bến Sàigòn - Trish
AsiaK 057_05 - Con Đường Tình Ta Đi - Thanh Lan, Vũ Khanh
AsiaK 057_06 - Trường Củ Tình Xưa - Đặng Thế Luân, Tâm Đoan
AsiaK 057_07 - Bóng Nhỏ Đường Chiều, Tôi Trở Về Thành Phố - Y Phụng, Cardin
AsiaK 057_08 - Thành Phố Sau Lưng, Con Đường Xưa Em Đi - Giang Tử, Mỹ Huyền
AsiaK 057_09 - Sàigòn Niềm Nhớ Không Tên - Thanh Thúy
AsiaK 057_10 - Khóc Một Giòng Sông - Nguyễn Hồng Nhung
AsiaK 057_11 - Sàigòn Về Miền Dĩ Vãng - Lâm Thúy Vân
AsiaK 057_12 - Sàigòn - Sơn Ca, Băng Châu, Phương Hồng Quế
AsiaK 057_13 - Chiều Cuối Tuần - Hoàng Oanh
AsiaK 057_14 - Đêm Nhớ Về Sàigòn - Quốc Khanh
AsiaK 057_15 - Mưa Sàigòn Còn Buồn Không Em, Chiều Một Mình Qua Phố - Thiên Kim, Đoàn Phi
AsiaK 057_16 - Nỗi Buồn Hoa Phượng - Băng Tâm
AsiaK 057_17 - Sàigòn Kỷ Niệm - Đan Nguyên
AsiaK 057_18 - Bay Đi Cánh Chim Biển,thương Nhau Ngày Mưa,một Giấc Mơ - Lê Anh Quân, Thùy Hương
AsiaK 057_19 - Lưu Bút Ngày Xanh - Tường Nguyên, Tường Khuê
AsiaK 057_20 - Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi - Mai Thanh Sơn
AsiaK 057_21 - Chiều Thương Đô Thị (Tân Cổ) - Ngọc Huyền, Phương Vũ
AsiaK 057_22 - Một Lần Đi - Lâm Thúy Vân
AsiaK 057_23 - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ - Hợp Ca Asia
AsiaK 057_24 - Biết Bao Giờ Trỏ Lại - Nguyên Khang
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#4 Posted : Friday, June 08, 2012 11:49:51 PM(UTC)
100% lyrics coverage using Live Server [thumbup]

%album% - %song% - %singer%.tksns
AsiaK 057_01 - Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt - Hồ Hoàng Yến, Hợp Ca Asia
AsiaK 057_02 - Một Thoáng Sài Gòn, Mưa - Philip Huy, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân
AsiaK 057_03 - Mời Em Về - Y Phương
AsiaK 057_04 - Ghé Bến Sài Gòn - Trish
AsiaK 057_05 - Con Đường Tình Ta Đi - Thanh Lan, Vũ Khanh
AsiaK 057_06 - Trường Củ Tình Xưa - Đặng Thế Luân, Tâm Đoan
AsiaK 057_07 - Bóng Nhỏ Đường Chiều, Tôi Trở Về Thành Phố - Y Phụng, Cardin
AsiaK 057_08 - Thành Phố Sau Lưng, Con Đường Xưa Em Đi - Giang Tử, Mỹ Huyền
AsiaK 057_09 - Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên - Thanh Thúy
AsiaK 057_10 - Khóc Một Giòng Sông - Nguyễn Hồng Nhung
AsiaK 057_11 - Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng - Lâm Thúy Vân
AsiaK 057_12 - Sài Gòn - Sơn Ca, Băng Châu, Phương Hồng Quế
AsiaK 057_13 - Chiều Cuối Tuần - Hoàng Oanh
AsiaK 057_14 - Đêm Nhớ Về Sài Gòn - Quốc Khanh
AsiaK 057_15 - Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em, Chiều Một Mình Qua Phố - Thiên Kim, Đoàn Phi
AsiaK 057_16 - Nỗi Buồn Hoa Phượng - Băng Tâm
AsiaK 057_17 - Sài Gòn Kỷ Niệm - Đan Nguyên
AsiaK 057_18 - Bay Đi Cánh Chim Biển,thương Nhau Ngày Mưa,một Giấc Mơ - Lê Anh Quân, Thùy Hương
AsiaK 057_19 - Lưu Bút Ngày Xanh - Tường Nguyên, Tường Khuê
AsiaK 057_20 - Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi - Mai Thanh Sơn
AsiaK 057_21 - Chiều Thương Đô Thị (Tân Cổ) - Ngọc Huyền, Phương Vũ
AsiaK 057_22 - Một Lần Đi - Lâm Thúy Vân
AsiaK 057_23 - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ - Hợp Ca Asia
AsiaK 057_24 - Biết Bao Giờ Trỏ Lại - Nguyên Khang
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: CGTT
#5 Posted : Saturday, June 09, 2012 12:00:08 PM(UTC)
AsiaK 057_01 - Hồ Hoàng Yến, Hợp Ca Asia - Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt
AsiaK 057_02 - Philip Huy, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân - Một Thoáng Sài Gòn, Mưa
AsiaK 057_03 - Y Phương - Mời Em Về
AsiaK 057_04 - Ghé Bến Sài Gòn - Trish
AsiaK 057_05 - Thanh Lan, Vũ Khanh - Con Đường Tình Ta Đi
AsiaK 057_06 - Đặng Thế Luân, Tâm Đoan - Trường Củ Tình Xưa
AsiaK 057_07 - Y Phụng, Cardin - Bóng Nhỏ Đường Chiều, Tôi Trở Về Thành Phố
AsiaK 057_08 - Giang Tử, Mỹ Huyền - Thành Phố Sau Lưng, Con Đường Xưa Em Đi
AsiaK 057_09 - Thanh Thúy - Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
AsiaK 057_10 - Nguyễn Hồng Nhung - Khóc Một Giòng Sông
AsiaK 057_11 - Lâm Thúy Vân - Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng
AsiaK 057_12 - Sơn Ca, Băng Châu, Phương Hồng Quế - Sài Gòn
AsiaK 057_13 - Hoàng Oanh - Chiều Cuối Tuần
AsiaK 057_14 - Quốc Khanh - Đêm Nhớ Về Sài Gòn
AsiaK 057_15 - Thiên Kim, Đoàn Phi - Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em, Chiều Một Mình Qua Phố
AsiaK 057_16 - Băng Tâm - Nỗi Buồn Hoa Phượng
AsiaK 057_17 - Đan Nguyên - Sài Gòn Kỷ Niệm
AsiaK 057_18 - Lê Anh Quân, Thùy Hương - Bay Đi Cánh Chim Biển,thương Nhau Ngày Mưa,một Giấc Mơ
AsiaK 057_19 - Tường Nguyên, Tường Khuê - Lưu Bút Ngày Xanh
AsiaK 057_20 - Mai Thanh Sơn - Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi
AsiaK 057_21 - Ngọc Huyền, Phương Vũ - Chiều Thương Đô Thị (Tân Cổ)
AsiaK 057_22 - Lâm Thúy Vân - Một Lần Đi
AsiaK 057_23 - Hợp Ca Asia - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
AsiaK 057_24 - Nguyên Khang - Biết Bao Giờ Trỏ Lại
User: wasup
#6 Posted : Monday, June 11, 2012 7:41:37 AM(UTC)
Correction, thanks to original poster

AsiaK 057_01 - Hồ Hoàng Yến, Hợp Ca Asia - Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt
AsiaK 057_02 - Philip Huy, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân - Một Thoáng Sài Gòn, Mưa
AsiaK 057_03 - Y Phương - Mời Em Về
AsiaK 057_04 - Ghé Bến Sài Gòn - Trish
AsiaK 057_05 - Thanh Lan, Vũ Khanh - Con Đường Tình Ta Đi
AsiaK 057_06 - Đặng Thế Luân, Tâm Đoan - Trường Củ Tình Xưa
AsiaK 057_07 - Y Phụng, Cardin - Bóng Nhỏ Đường Chiều, Tôi Trở Về Thành Phố
AsiaK 057_08 - Giang Tử, Mỹ Huyền - Thành Phố Sau Lưng, Con Đường Xưa Em Đi
AsiaK 057_09 - Thanh Thúy - Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
AsiaK 057_10 - Nguyễn Hồng Nhung - Khóc Một Giòng Sông
AsiaK 057_11 - Lâm Nhật Tiến - Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng
AsiaK 057_12 - Sơn Ca, Băng Châu, Phương Hồng Quế - Sài Gòn
AsiaK 057_13 - Hoàng Oanh - Chiều Cuối Tuần
AsiaK 057_14 - Quốc Khanh - Đêm Nhớ Về Sài Gòn
AsiaK 057_15 - Thiên Kim, Đoàn Phi - Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em, Chiều Một Mình Qua Phố
AsiaK 057_16 - Băng Tâm - Nỗi Buồn Hoa Phượng
AsiaK 057_17 - Đan Nguyên - Sài Gòn Kỷ Niệm
AsiaK 057_18 - Lê Anh Quân, Thùy Hương - Bay Đi Cánh Chim Biển,thương Nhau Ngày Mưa,một Giấc Mơ
AsiaK 057_19 - Tường Nguyên, Tường Khuê - Lưu Bút Ngày Xanh
AsiaK 057_20 - Mai Thanh Sơn - Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi
AsiaK 057_21 - Ngọc Huyền, Phương Vũ - Chiều Thương Đô Thị (Tân Cổ)
AsiaK 057_22 - Lâm Thúy Vân - Một Lần Đi
AsiaK 057_23 - Hợp Ca Asia - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
AsiaK 057_24 - Nguyên Khang - Biết Bao Giờ Trỏ Lại
User: tkaraokeuser
#7 Posted : Tuesday, June 12, 2012 9:40:23 AM(UTC)
AsiaK 57_01 - Hồ Hoàng Yến & Hợp Ca Asia - Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt
AsiaK 57_02 - Philip Huy & Diễm Liên & Hà Thanh Xuân - Một Thoáng Sài Gòn & Mưa
AsiaK 57_03 - Y Phương - Mời Em Về
AsiaK 57_04 - Trish - Ghé Bến Sài Gòn
AsiaK 57_05 - Thanh Lan & Vũ Khanh - Con Đường Tình Ta Đi
AsiaK 57_06 - Đặng Thế Luân & Tâm Đoan - Trường Cũ Tình Xưa
AsiaK 57_07 - Y Phụng & Cardin - Bóng Nhỏ Đường Chiều & Tôi Trở Về Thành Phố
AsiaK 57_08 - Giang Tử & Mỹ Huyền - Thành Phố Sau Lưng & Con Đường Xưa Em Đi
AsiaK 57_09 - Thanh Thúy - Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
AsiaK 57_10 - Nguyễn Hồng Nhung - Khóc Một Giòng Sông
AsiaK 57_11 - Lâm Nhật Tiến - Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng
AsiaK 57_12 - Sơn Ca & Băng Châu & Phương Hồng Quế - Sài Gòn
AsiaK 57_13 - Hoàng Oanh - Chiều Cuối Tuần
AsiaK 57_14 - Quốc Khanh - Đêm Nhớ Về Sài Gòn
AsiaK 57_15 - Thiên Kim & Đoàn Phi - Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em & Chiều Một Mình Qua Phố
AsiaK 57_16 - Băng Tâm - Nỗi Buồn Hoa Phượng
AsiaK 57_17 - Đan Nguyên - Sài Gòn Kỷ Niệm
AsiaK 57_18 - Lê Anh Quân & Thùy Hương - Bay Đi Cánh Chim Biển & Thương Nhau Ngày Mưa & Một Giấc Mơ
AsiaK 57_19 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Lưu Bút Ngày Xanh
AsiaK 57_20 - Mai Thanh Sơn - Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi
AsiaK 57_21 - Ngọc Huyền & Phương Vũ - Chiều Thương Đô Thị (Tân Cổ)
AsiaK 57_22 - Lâm Thúy Vân - Một Lần Đi
AsiaK 57_23 - Hợp Ca Asia - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
AsiaK 57_24 - Nguyên Khang - Biết Bao Giờ Trở Lại

Edited by user Tuesday, June 12, 2012 9:42:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: calvin
#8 Posted : Tuesday, June 12, 2012 10:06:18 AM(UTC)
can i have a link thanks
User: florida80
#9 Posted : Friday, June 15, 2012 12:49:51 PM(UTC)
cho xin link Dl . Thanks
User: phu123
#10 Posted : Saturday, August 25, 2012 4:41:31 AM(UTC)
cho m2nh xin dvd nay cam on ban nhieu
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice